Решење о одбацивању захтева привредног друштва D.O.O. YUNIRISK BEOGRAD (BARAJEVO)

Решење о одбацивању захтева привредног друштва D.O.O. YUNIRISK BEOGRAD (BARAJEVO)

На основу члана 15., а у вези са чланом 10. став 2. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:    

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о одбацивању захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештавамо Вас да је у Министарству заштите животне средине донето Решење о одбацивању захтева привредног друштва D.O.O. YUNIRISK BEOGRAD (BARAJEVO), Богољуба Петковића 2и, Барајево, за издавање интегрисане дозволе, заведен под бројем: 353-01-1881/2022-03, од 27.05.2022. године, као неуредан.

Увид у донето Решење о одбацивању захтева за издавање интегрисане дозволе може се извршити на сајту министарства