Rešenje o odbacivanju zahteva privrednog društva D.O.O. YUNIRISK BEOGRAD (BARAJEVO)

Rešenje o odbacivanju zahteva privrednog društva D.O.O. YUNIRISK BEOGRAD (BARAJEVO)

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 10. stav 2. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:    

O B A V E Š T E Nj E

o odbacivanju zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Obaveštavamo Vas da je u Ministarstvu zaštite životne sredine doneto Rešenje o odbacivanju zahteva privrednog društva D.O.O. YUNIRISK BEOGRAD (BARAJEVO), Bogoljuba Petkovića 2i, Barajevo, za izdavanje integrisane dozvole, zaveden pod brojem: 353-01-1881/2022-03, od 27.05.2022. godine, kao neuredan.

Uvid u doneto Rešenje o odbacivanju zahteva za izdavanje integrisane dozvole može se izvršiti na sajtu ministarstva