Нацрт интегрисане дозволе за оператера Carlsberg Srbija d.o.o.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера Carlsberg Srbija d.o.o.

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

                                               
ОБАВЕШТЕЊЕ
о израђеном нацрту

Обавештава се заинтересована јавност да је у Министарству заштите животне средине израђен нацрт интегрисане дозволе за оператера Carlsberg  Srbija d.o.o. Челарево, број захтева: 353-01-00489/2019-03, за рад целокупног постројења и обављање активности производње пива, на локацији катастарских парцела бр. 209/1, 209/20, 209/21, 2790/7 и 485 КО Челарево, општина Бачка Паланка.
Увид у нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на израђени нацрт интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 12., став 6. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.