Nacrt integrisane dozvole za operatera Carlsberg Srbija d.o.o.

Nacrt integrisane dozvole za operatera Carlsberg Srbija d.o.o.

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

                                               
OBAVEŠTENjE
o izrađenom nacrtu

Obaveštava se zainteresovana javnost da je u Ministarstvu zaštite životne sredine izrađen nacrt integrisane dozvole za operatera Carlsberg  Srbija d.o.o. Čelarevo, broj zahteva: 353-01-00489/2019-03, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje piva, na lokaciji katastarskih parcela br. 209/1, 209/20, 209/21, 2790/7 i 485 KO Čelarevo, opština Bačka Palanka.
Uvid u nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na izrađeni nacrt integrisane dozvole ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 12., stav 6. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.