Нацрт интегрисане дозволе за оператера AПАТИНСКА ПИВАРА ДОО Апатин

Нацрт интегрисане дозволе за оператера AПАТИНСКА ПИВАРА ДОО Апатин

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

                                               
ОБАВЕШТЕЊЕ
о израђеном нацрту интегрисане дозволе


Обавештава се заинтересована јавност да је Министарство заштите животне средине израдило нацрт интегрисане дозволе за оператера AПАТИНСКА ПИВАРА ДОО Апатин, број 353-01-00322/11-02, Трг ослобођења бр.5, Апатин, за рад целокупног постројења и обављање активности производње пива, на локацији катастарских парцела бр. 2304, 7803/3 и 660/1, све КО Апатин.
Увид у нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на нацрт интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 12., став 6. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.