Nacrt integrisane dozvole za operatera APATINSKA PIVARA DOO Apatin

Nacrt integrisane dozvole za operatera APATINSKA PIVARA DOO Apatin

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

                                               
OBAVEŠTENjE
o izrađenom nacrtu integrisane dozvole


Obaveštava se zainteresovana javnost da je Ministarstvo zaštite životne sredine izradilo nacrt integrisane dozvole za operatera APATINSKA PIVARA DOO Apatin, broj 353-01-00322/11-02, Trg oslobođenja br.5, Apatin, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje piva, na lokaciji katastarskih parcela br. 2304, 7803/3 i 660/1, sve KO Apatin.
Uvid u nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na nacrt integrisane dozvole ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 12., stav 6. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.