Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење „МESSER TEHNOGAS“ А.D. Београд, „Фабрикa Краљево“ у Краљеву

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење „МESSER TEHNOGAS“ А.D. Београд, „Фабрикa Краљево“ у Краљеву

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:  

ОБАВЕШТЕЊЕ о решењу о издавању интегрисане дозволе

 Обавештава се заинтересована јавност да је Министарство заштите животне средине донело Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење „МESSER TEHNOGAS“ А.D. Београд, „Фабрикa Краљево“ у Краљеву, ул. Излетничка бр.41, Рибница, 36000 Краљево, број захтева: 353-01-00002/2012-05, за рад постројења и обављање активности  производње ацетилена, производње порозне масе, складиштења, пуњења и промета техничких и медицинских гасова и пратеће опреме, на локацији КП бр. 4173/1, 4173/2, 4174, 4183, 4184, 4175, 4176, 4194/3 све КО Краљево и К.П.бр. 456/2 КО Рибница. Увид у решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.