Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера "FCC EKO" доо Београд, Огранак Лапово

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера "FCC EKO" доо Београд, Огранак Лапово

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издавању интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган донео решење о издавању интегрисане дозволе за оператера "FCC EKO" доо Београд, Огранак Лапово, за рад целокупног постројења Регионална комунално-санитарна депонија „Врбак“ Лапово, прва, друга и трећа фаза и обављање активности одлагања неопасног отпада, на локацији катастарске парцеле бр. 666 КО Лапово.

Увид у решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити на сајту Министарства или у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 430, сваког радног дана од 11-14 часова у наредних 30 дана, почев од дана објављивања овог обавештења.

Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.