Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera "FCC EKO" doo Beograd, Ogranak Lapovo

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera "FCC EKO" doo Beograd, Ogranak Lapovo

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:

OBAVEŠTENjE

o izdavanju integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je ovaj organ doneo rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera "FCC EKO" doo Beograd, Ogranak Lapovo, za rad celokupnog postrojenja Regionalna komunalno-sanitarna deponija „Vrbak“ Lapovo, prva, druga i treća faza i obavljanje aktivnosti odlaganja neopasnog otpada, na lokaciji katastarske parcele br. 666 KO Lapovo.

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti na sajtu Ministarstva ili u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 430, svakog radnog dana od 11-14 časova u narednih 30 dana, počev od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Protiv ovog rešenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.