Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера Фабрика соли метала Бор

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера Фабрика соли метала Бор

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:  

ОБАВЕШТЕЊЕ

о решењу о издавању интегрисане дозволе

 Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган издао решење о издавању интегрисане дозволе за оператера Рударско топионичарски басен Бор група Топионица и рафинација бакра Бор д.о.о., Погон Електролиза, РЈ Фабрика соли метала, број 353-01-00011/2013-05, за рад постројења за производњу основних неорганских хемикалија-производњу соли племенитих и обојених метала, као и производњу препарата за површинску заштиту метала и пластике, у Бору, Улица Ђорђа Вајферта бр. 20, на локацији КП бр. 4214 КО Бор 1. Увид у решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.