Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera Fabrika soli metala Bor

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera Fabrika soli metala Bor

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:  

OBAVEŠTENjE

o rešenju o izdavanju integrisane dozvole

 Obaveštava se zainteresovana javnost da je ovaj organ izdao rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera Rudarsko topioničarski basen Bor grupa Topionica i rafinacija bakra Bor d.o.o., Pogon Elektroliza, RJ Fabrika soli metala, broj 353-01-00011/2013-05, za rad postrojenja za proizvodnju osnovnih neorganskih hemikalija-proizvodnju soli plemenitih i obojenih metala, kao i proizvodnju preparata za površinsku zaštitu metala i plastike, u Boru, Ulica Đorđa Vajferta br. 20, na lokaciji KP br. 4214 KO Bor 1. Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.