Косјерић Д.О.О. Косјерић - Решење о продужењу важења интегрисане дозволе

Косјерић Д.О.О. Косјерић - Решење о продужењу важења интегрисане дозволе

На основу члана 15. став 4, а у вези са чланом 21. и чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о продужењу важења интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган донео решење о продужењу важења интегрисане дозволе рег.бр. 1, за оператера Титан цементара Косјерић Д.О.О. Косјерић, Живојина Мишића бб, за рад постројења и обављање активности производње цемента дефинисаних том дозволом на кат. парцели број 1547, 1051/3, 1051/8, 1546, 1036, 1035, 1519/3, 1123/2, 1122/2, 1045, 1046, 1047, 1048, 1052/3, 1052/1 све  К.О. Галовићи, општина Косјерић, издате решењем Министарства животне средине, рударства и просторног планирања број 353-01-00393/2010-02 од 28. јуна 2011. године до 28. јуна 2023. године.

Увид у решење о продужењу важења интегрисане дозволе може се извршити на сајту министарства или у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 430, сваког радног дана од 11-14 часова у наредних 15 дана од дана објављивања овог обавештења.