Kosjerić D.O.O. Kosjerić - Rešenje o produženju važenja integrisane dozvole

Kosjerić D.O.O. Kosjerić - Rešenje o produženju važenja integrisane dozvole

Na osnovu člana 15. stav 4, a u vezi sa članom 21. i članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

o produženju važenja integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je ovaj organ doneo rešenje o produženju važenja integrisane dozvole reg.br. 1, za operatera Titan cementara Kosjerić D.O.O. Kosjerić, Živojina Mišića bb, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa definisanih tom dozvolom na kat. parceli broj 1547, 1051/3, 1051/8, 1546, 1036, 1035, 1519/3, 1123/2, 1122/2, 1045, 1046, 1047, 1048, 1052/3, 1052/1 sve  K.O. Galovići, opština Kosjerić, izdate rešenjem Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja broj 353-01-00393/2010-02 od 28. juna 2011. godine do 28. juna 2023. godine.

Uvid u rešenje o produženju važenja integrisane dozvole može se izvršiti na sajtu ministarstva ili u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 430, svakog radnog dana od 11-14 časova u narednih 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.