Извештај о реализованој финансијској подршци пројектима организација цивилног друштва у 2019. години

Извештај о реализованој финансијској подршци пројектима организација цивилног друштва у 2019. години

У складу са чланом 21. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС”, број 16/2018), Министарство заштите животне средине израдило је

И З В Е Ш Т А Ј О  РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОЈЕКАTA ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ Министарство заштите животне средине је дана 28. марта 2019. године објавило Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2019. години, на интернет страници Министарства, порталу е-Управа , као и на огласној табли Министарства.

Рок за подношење пријава био је 15 дана од дана објављивања на интернет страници Министарства, односно  закључно са 12. априлом 2019. године.

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18) раздео 25, глава 25.2 Зелени фонд Републике Србије, функција 560, Програм 0404 Управљање заштитом животне средине, програмска  активност ПA 0012 Подршка пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине; економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама, опредељена су средства у  укупном износу од 50.000.000,00 (словима: педесетмилиона)  динара.

Конкурсна комисијa  за спровођење поступка по Јавном конкурсу за доделу средстава  за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2019. години образована је решењем Министра, број 119-01-70/2019-05, од 10. 05. 2019. године.

Чланом 9. Став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18) прописано  је да Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката утврђује Конкурсна комисија коју образује руководилац надлежног органа, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.

На конкурс је пристигло 288 пријава.

Комплетан Извештај можете погледати овде