Izveštaj o realizovanoj finansijskoj podršci projektima organizacija civilnog društva u 2019. godini

Izveštaj o realizovanoj finansijskoj podršci projektima organizacija civilnog društva u 2019. godini

U skladu sa članom 21. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Sl. glasnik RS”, broj 16/2018), Ministarstvo zaštite životne sredine izradilo je

I Z V E Š T A J O  REALIZOVANOJ FINANSIJSKOJ PODRŠCI PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA IZ BUDžETSKIH SREDSTAVA U 2019. GODINI Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 28. marta 2019. godine objavilo Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine  u 2019. godini, na internet stranici Ministarstva, portalu e-Uprava , kao i na oglasnoj tabli Ministarstva.

Rok za podnošenje prijava bio je 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva, odnosno  zaključno sa 12. aprilom 2019. godine.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 95/18) razdeo 25, glava 25.2 Zeleni fond Republike Srbije, funkcija 560, Program 0404 Upravljanje zaštitom životne sredine, programska  aktivnost PA 0012 Podrška projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine; ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, opredeljena su sredstva u  ukupnom iznosu od 50.000.000,00 (slovima: pedesetmiliona)  dinara.

Konkursna komisija  za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za dodelu sredstava  za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini obrazovana je rešenjem Ministra, broj 119-01-70/2019-05, od 10. 05. 2019. godine.

Članom 9. Stav 1. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16/18) propisano  je da Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata utvrđuje Konkursna komisija koju obrazuje rukovodilac nadležnog organa, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Na konkurs je pristiglo 288 prijava.

Kompletan Izveštaj možete pogledati ovde