Прелиминарна ранг листа пројеката за финансирање из средстава Министарства заштите животне средине републике србије по јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. год

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите
земљишта као природног ресурса у 2021. години и за оцењивање пројеката пријављених на јавни конкурс, образована решењем државног секретара, број: 401-00-676/1/21-04 од 07. маја 2021. године, на основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), а на основу члана 12. Уредбе о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoвима и нaчину рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjумима и мeрилима зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчину прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другим питaњима oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18), објављује 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА
MИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО
ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКАТА ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ

Комплетну Прелиминарсну листу можете погледати овде.