ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МИН. ЗАШ. ЖИВ. СРЕД. РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ВОДА КАО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА НА РЕКАМА У СРБИЈИ У 2023. ГОД.

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката заштите и очувања вода као природних ресурса на рекама у Србији у 2023. години и за оцењивање пројеката пријављених на јавни конкурс, образована решењем државног секретара, број: 401-00-1212/1/23-03 од 7. јуна 2023. године, на основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката заштите и очувања вода као природних ресурса на рекама у Србији у 2023. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), а на основу члана 12. Уредбе о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoвима и нaчину рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjумима и мeрилима зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчину прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другим питaњима oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18), објављује

 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ

ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ВОДА КАО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА НА РЕКАМА У СРБИЈИ У 2023. ГОДИНИ

 

I

 

Министарство заштите животне средине је дана 7. јуна 2023. године расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката заштите и очувања вода као природних ресурса на рекама у Србији у 2023. години, који обухватају активности у вези са пружањем подршке јединицама локалних самоуправа у очувању квалитета вода као природних ресурса, отклањању последица од загађења и примени превентивних мера прописаним законом о заштити животне средине кроз сарадњу са јединицама локалне самоуправе.

На Јавни конкурс пристигло је укупно 5 пријавa.

Комплетну Прелиминарну ранг листу можете преузети ОВДЕ.