PRELIMINARNA RANG LISTA PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MIN. ZAŠ. ŽIV. SRED. REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA ZAŠTITE I OČUVANjA VODA KAO PRIRODNIH RESURSA NA REKAMA U SRBIJI U 2023. GOD.

Ministarstvo zaštite životne sredine - Komisija za pripremu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na rekama u Srbiji u 2023. godini i za ocenjivanje projekata prijavljenih na javni konkurs, obrazovana rešenjem državnog sekretara, broj: 401-00-1212/1/23-03 od 7. juna 2023. godine, na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na rekama u Srbiji u 2023. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), a na osnovu člana 12. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), objavljuje

 

PRELIMINARNU RANG LISTU

PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA ZAŠTITE I OČUVANjA VODA KAO PRIRODNIH RESURSA NA REKAMA U SRBIJI U 2023. GODINI

 

I

 

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 7. juna 2023. godine raspisalo Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na rekama u Srbiji u 2023. godini, koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava u očuvanju kvaliteta voda kao prirodnih resursa, otklanjanju posledica od zagađenja i primeni preventivnih mera propisanim zakonom o zaštiti životne sredine kroz saradnju sa jedinicama lokalne samouprave.

Na Javni konkurs pristiglo je ukupno 5 prijava.

Kompletnu Preliminarnu rang listu možete preuzeti OVDE.