Материјал за припрему провере посебних функционалних компетенција

Материјал за припрему кандидата за тестирање посебних функционалних компетенција за јавни конкурс објављен 10.3.2021. године - закони и уредбе:

 1. Закон о државној управи
 2. Закон о платама
 3. Закон о инспекцијском надзору
 4. Закон о буџетском систему
 5. Закон о оправљању отпадом
 6. Закон о заштити животне средине
 7. Закон о заштити од буке
 8. Правилник о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја
 9. Правилник о систему извршења буџета
 10. Правилник плану форми јавних набавки
 11. Процедура за евидентирање и промену апропријација
 12. Процедура за евидентирање и промену квота
 13. Процедура за евидентирање и промену преузетих обавеза и плаћања
 14. Захтев за унос захтева за преузимање обавеза и плаћања у ISIB
 15. Процедура за прокњижење расхода и издатака
 16. Процедура за приступ систему
 17. Захтев да додељивање корисничких налога
 18. Захтев за опозив корисничких налога
 19. Одобрење за приступ систему
 20. Процедура за евиденционе рачуне
 21. Захтев за прерасподелу стања евиденционих рачуна