ЈАВНИ УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „УВАЦˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21), Министарство заштите животне средине обавештава јавност о

ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „УВАЦˮ
    
Специјални резерват природе „Увац”, налази се у југозападној Србији, планинској области Динарске виције у оквиру Старовлашко-рашке групе планина или области која се са Пештерском висоравни често назива и „кровом Србије”. Увац је десна притока Лима у оквиру Дринског слива и своју долину усеца по генерално северозападном правцу од Сјеничке котлине ка долини Лима. У оквиру долине Увца формиране су три вештачке акумулације – Радоињско, Златарско и Увачко (Сјеничко) језеро.
У складу са Законом о заштити природе, Завод за заштиту природе Србије, доставио је Министарству заштите животне средине, Студију о заштити Специјални резерват природе „Увац”, којом се утврђују вредности подручја које се предлаже за заштиту и начин управљања подручјем,  чиме је покренут поступак заштите овог подручја. На основу студије заштите, Министарство заштите животне средине израдило је Нацрт Уредбе о проглашењу.
Нацртом Уредбе ово подручје ставља се под заштиту и проглашава заштићеним подручјем под именом Специјални резерват природе „Увац”, као природно добро међународног, националног, односно изузетног значаја и сврстава се у Ι категорију заштите.
Природне и предеоне вредности заштићеног подручја резултат су комплексног утицаја физичко-географских чинилаца, климатских прилика, али и тектонских и геоморфолошких особености. Наведени чиниоци, уз присуство једне од најређих врста лешинара код нас белоглавог супа (Gyps fulvus) овом су подручју дали посебност која га издваја од суседних крајева Србије.
Воде Увца представљају темељну вредност и окосницу заштићеног подручја. Својом огромном ерозивном снагом изградиле су изузетну кањонску долину у моћним карбонатним стенама. Из тог разлога ток Увца је преграђен бранама које су формирале три акумулациона језера Увачко (Сјеничко), Златарско и Радоињско.
Подручје Увца се може сврстати у средњеевропски флористички регион, односно илирски флористички подрегион, на коме је нашло станиште 655 биљних таксонa, што чини око 17 % целокупне флоре Србије. Број врста које имају национални и међународни значај износи 213, категорији строго заштићених  припада 4, а заштићених 70 врста. На „Прелиминарној Црвеној листи флоре Србије”, која обухвата ретке, угрожене и рањиве таксоне биљака за територију Републике Србије, а која је полазни основ за предлагање заштите врста, налази се 23 таксона.
На заштићеном подручју се налази утврђено непокретно културно добро Мост на Увцу у засеоку Жвале (Урсуле), велики број археолошких локалитета (10) од којих су најзначајнији Јеринин град (Дружиниће) и манастир у Трудову (Трудово), као и добара под претходном заштитом (5).
Специјални резерват природе „Увац” се налази на територији општине Нова Варош, обухвата катастарке општине Радоиња, Негбина, Вранеша, Бурађа, Амзићи, Ојковица, Трудово, Тиква, Вилови, Дебеља, Горње Трудово, Штитково, Божетићи, Комарани, Акмачићи, Радијевићи, Буковик и Мишевићи и територији општине Сјеница, обухвата катастарске општине Урсуле, Горње Лопиже, Доње Лопиже, Доње Горачиће Дружниће, Крстац, Чедово и Кладница.
Укупна површина заштићеног подручја износи 11.845 ha, са издвојеним режимима заштите I, II и III степена, у складу са природним и створеним вредностима, антропогеним утицајима, потребним мерама за спровођење заштите и очувања, као и могућностима коришћења и развоја.
Према подацима Републичког геодетског завода 5.563 hа (46,96%) површине заштићеног подручја налази се у државном, 4.598 hа (38,82%) у приватном, 1.678 hа (14,17%) у јавном и 6 hа (0,05%) у мешовитом власништву.

1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ  СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „УВАЦˮ, ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 24. ЈАНУАРА 2024. ГОДИНЕ ДО 12. ФЕБРУАРА 2024. ГОДИНЕ

Нацрт уредбе о проглашењу Специјалниог резерват природе „Увац” и Студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења сходно чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 1000 до 1300 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, соба 668 и Завода за заштиту природе Србије, Нови Београд, Јапанска 35, као и на сајту Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.
Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 12.  фебруаром 2024. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити Министарству заштите животне средине
- поштом или на писарницу, са назнаком СРП „УВАЦ” – Јавни увид о заштити, 
електронским путем на e-mail адресу aleksandra.doslic@eko.gov.rs

2. ЈАВНА РАСПРАВА О ДОКУМЕНТИМА О ЗАШТИТИ одржаће се:

 - 1. фебруара 2024. године, са почетком у 12.00 часова у просторијама општине Нова Варош, скупштинска сала, Улица Карађорпева 32. 
 - 2. фебруара 2024. године, са почетком у 11.00 часова у просторијама општине Сјеница, скупштинска сала, Улица Змаја од Босне 1.

Јавну расправу води Министарство заштите животне средине

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије


Нацрт Уредбе са описом граница и картом можете погледати овде.

Студију заштите можете погледати овде.