ЈАВНИ УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „МАЛИ БОСУТ”

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21), Министарство заштите животне средине обавештава јавност о

 

ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ

ПАРКА ПРИРОДЕ „МАЛИ БОСУТ”

 

Мали Босут налази се у Аутономној покрајини Војводини, и то у западном делу Срема и обухвата водоток Босут, узводно од државног пута I А реда број 3., у непосредној близини државне границе са Републиком Хрватском.

У складу са Законом о заштити природе, Покрајински завод за заштиту природе доставио је Министарству заштите животне средине Студију о заштити Парка природе „Мали Босут”, којом се утврђују вредности подручја које се предлаже за заштиту и начин управљања подручјем,  чиме је покренут поступак заштите овог подручја. На основу студије заштите, Министарство заштите животне средине израдило је Нацрт Уредбе о проглашењу.

Нацртом Уредбе ово подручје ставља се под заштиту и проглашава заштићеним подручјем под именом Парк природе „Мали Босутˮ, као природно добро међународног, националног, односно изузетног значаја и сврстава се у Ι категорију заштите.

Заштитом Парка природе „Мали Босутˮ, очуваће се изворни ток реке Босут у целини.

Водоток Босут са својим обалним појасом представља еколошки коридор од међународног значаја (Уредба о еколошкој мрежи, Прилог 2, „Службени гласник РСˮ, број 102/10). Функционалност еколошког коридора водотока Босут обезбеђује опстанак многих локалних популација биљних и животињских врста. Еколошки коридор такође повезује Кабларовац и Драгановце са шумским комплексима Хрватске (Спачванске шуме) и са Босутским шумама према југу. Каналисани ток Растовачке баре такође служи као еколошки коридор у правцу шума Кладовац и Растовац на северу, док ушће канала истовремено представља и значајно влажно станиште акватичних и семиакватичних врста.

Присутна водена, мочварна, приобална и шумска станишта представљају станиште за 131 таксон виших биљака, 26 врста сисара, 27 врста бескичмењака, 11 врста водоземаца, 9 врста гмизаваца, 118 врста птица, 62 врсте планткона и 16 врста риба.

Током валоризације подручја забележено је: 2 строго заштићене врсте виших биљака, 4 строго заштићене врсте бескичмењака, 1 строго заштићена врста рибе, 8 строго заштићених врста водоземаца, 5 строго заштићених врста гмизаваца и 92 строго заштићене врсте птица.

На подручју предложеном за заштиту дефинисано је 8 станишних типова приоритетних за заштиту на националном нивоу. Од тога је 7 наведено у оквиру приоритетних NATURA 2000 међународно значајних станишних типова, односно у селектованим EMERALD стаништима, што указује на значај овог подручја у очувању диверзитета шумске, семиакватичне и акватичне флоре у Србији.

Уз границе заштићеног подручја се налази археолошко налазиште Градина на Босуту (откривено 1880. године), који представља вишеслојни праисторијски археолошки локалитет и пружа доказ о постојању људских насеља и људских активности на овом подручју од краја неолита па до доласка Римљана у ове крајеве.

Парк природе „Мали Босутˮ, налази се на територији општине Шид, унутар катастарских општина Адашевци, Вашица и Батровци.

Површина Парка природе „Мали Босутˮ износи 282,34 ha, од чега је највећим делом обухваћено земљиште у својини Републике Србије (99,27 %), док је 0,53% у јавној својини (280,29 ha), а 0,2% (0,56 ha) се налази у приватној својини.

На подручју Парка природе „Мали Босутˮ, утврђују се режими заштите II и III степена, и то режим заштите II степена износи 109,09 ha (38,64 %), а режим заштите III степена 173,25 ha (61.36 %).

 

1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ  ПАРКА ПРИРОДЕ „МАЛИ БОСУТˮ, ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 23 ДАНА, ОД 18. ДЕЦЕМБРА 2023. ГОДИНЕ ДО 9. ЈАНУАРА 2024. ГОДИНЕ.

Нацрт уредбе о проглашењу Парка природе „Мали Босутˮ и Студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења сходно чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 1000 до 1300 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, соба 668 и Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, Радничка 20а, као и на сајту Министарства заштите животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 9. јануаром 2024. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити Министарству заштите животне средине:

  • поштом или на писарницу, са назнаком ПП „МАЛИ БОСУТ” – Јавни увид о заштити,

електронским путем на e-mail адресу aleksandra.doslic@eko.gov.rs

 

2.  ЈАВНА РАСПРАВА О ДОКУМЕНТИМА О ЗАШТИТИ одржаће се:

21. децембра 2023. године

• са почетком у 12.00 часова у просторијама општине Шид, скупштинска сала, Улица Карађорђева 2

 

У оквиру јавне расправе биће разматране примедбе достављене током јавног увида.

Јавну расправу води Министарство заштите животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе.

 

Нацрт Уредбе са описом граница и картом можете погледати овде.

Студију заштите можете погледати овде.