Извештај о Јавној расправи о Нацрту закона о зашити од буке у животној средини

Јавна расправа о Нацрту закона о заштити од буке у животној средини вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о зашити од буке у животној средини 05 Број: 011-5175/2021 од 02. јуна 2021. године.

Према Програму јавне расправе о Нацрту закона о заштити од буке у животној средини учесници у јавној расправи су представници државних органа и организација, јавних служби и друга заинтересована лица у области заштите од буке у животној средини.

У поступку припреме закона којим се уређује област заштите од буке у животној средини Министарство  заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) спровело је јавну расправу о Нацрту закона о зашити од буке у животној средини. Јавна расправа о Нацрту закона о зашити од буке у животној средини одржана је у периоду од 03. до 23. јуна 2021. године. Текст Нацрта закона био је постављен на интернет страници Министарства и на порталу е - управе. Јавни позив за учешће у јавној расправи, у складу са програмом објављен је на интернет страници Министарства.

Пословником Владе у члану 41.  прописано је да, рок за достављање иницијатива, предлога, сугестија и коментара у писменом или електронском облику износи најмање 15 дана од дана објављивања јавног позива, као и да јавна расправа траје најмање 20 дана.

Министарство је поступило у складу са наведеним програмом јавне расправе, а с обзиром на епидемиолошку ситуацију, Министарство је и посебно, електронским путем упутило позив за учешће на онлajн јавној расправи, међу осталима и следећим органима и организацијама:

•    Привредна комора Србије:
•    Стална конференција градова и општина;
•    Институтима, Заводима за јавно здравље и другим стручним организацијама за мерење буке у животној средини:
•    Факултет заштите на раду у Ниш
•    Завод за јавно здравље Зрењанин 
•    Завод за јавно здравље Суботица
•    Завод за јавно здравље "Тимок"
•    Завод за јавно здравље Врање
•    Завод за јавно здравље Крушевац
•    ИБС - Институт за безбедност и сигурност на раду
•    Анахем
•    ЈКП Београдске електране – Центар за испитивање, квалитет и екологију, Београд.
•    Институт за безбедност и превентиву Нови Сад
•    ИМС
•    Институт за јавно здравље Сремска Митровица
•    Градски завод за јавно здравље Београд
•    Институт за безбедност и хуманизацију рада
•    МД Пројект д.о.о. Ниш
•    Завод за јавно здравље Панчево
•    Завод за јавно здравље Шабац
•    Рударски Институт д.о.о. Београд
•    Завод за јавно здравље Пожаревац
•    Југоинспект а.д.
•    Завод за јавно здравље Кикинда
•    Завод за јавно здравље Пирот
•    Институт Алфапревинг
•    ТОЦ 
•    Завод за јавно здравље Чацак
•    Заштита на раду Београд
•    Мипхем
•    Институт заштите на раду
•    Ватрогас
•    Институт за јавно здравље Крагујевац
•    Инсталација-инжењеринг
•    Институт за превентиву, заштиту на раду против пожарну заштиту и развој д.о.о.
•    ЦИП 
•    Институт за јавно здравље Војводине

Јавна расправа о Нацрту закона о зашити од буке у животној средини, због епидемиолошке ситуације и поштовања мера, одржана је онлајн путем платформе Webex, 15. јуна 2021. године. Јавној расправи су присуствовали представници Министарства заштите животне средине, представници овлашћених стручних организација за мерење буке, представник СКГО (Стална конференција градова и општина), Заводи за јавно здравље, инспекција за заштиту животне средине града Пожаревца и др.

Јавну расправу отворила је и водила Александра Имширагић Ђурић. Представници Министарства заштите животне средине који су учествовали у јавној расправи су Александра Имширагић Ђурић в.д. помоћник министра, Слађана Брђић, шеф Одсека, Даринка Миловановић, правник, Небојша Дамјановић, правник, Сања Миленкоивћ, правник и Оливера Топалов, виши саветнику. Министарство заштите животне средине упознало је присутне са кључним изменама Нацрта закона о зашити од буке у животној средини. Као кључне разлоге за доношење новог закона, наведено је транспоновање обавеза из директива ЕУ (ДИРЕКТИВА 2002/49/ЕУ, ДИРЕКТИВА 2015/996/ЕУ), обавезу израде стратешких карата буке, редовно извештавање, давање овлашћења комуналним милиционарима за вршење мерења нивоа буке пореклом из угоститељских објеката и др.

Током јавне расправе учесници су износили примедбе на предложен текст, односно сугестије и предлоге за боље уређење одређених одредби.

Проф. Др. Момир Прашчевић изнео је примедбу да рокови за израду стратешких карата буке буду усаглашени са роковима наведени у Директивама тј. да буду 2022. година и 2027. година, а не 2024. година како је наведено у тексту Нацрта закона о зашити од буке у животној средини. Такође је изнео примедбу, да се сви извори буке морају третирати на исти начин и како се угоститељски објекти не могу изузети као посебни извори буке. Предлог је да комунална милиција врши мерење буке из угоститељских објеката, на исти начин и под истим условима као и овлашћене стручне организације (које су уложиле средства и у опрему и у људске ресурсе, како би испунили прописане услове). Поставио је питање по којој методологији би комунална милиција вршила мерење и којим уређајима. Министарство заштите животне средине је одговорило да је 2024. година изабрана као реална година за израду стратешких карата буке, а да ће се ревизија радити и рокови ће бити усаглашени касније са роковима из Директиве, а да ће обједињеним одговорима са Јавне расправе Нацрта закона о зашити од буке у животној средини, бити и одговор на питање које се односи на мерење буке из угоститељких објеката. 
Министарство заштите животне средине је нагласило да приоритет новог закона усглашавање са директивама ЕУ из области заштите од буке, давање нових овлашћења јединицама локалне самоуправе, а да су на иницијативу града Београда дате допуне које се односе на чл. 19. и 26. и дата је могућност комуналној милицији да врши мерење буке из угоститељкох објеката
Наташа Симић, независна грађанка, поставила је питање да ли ће комунална милиција долазити по позиву и да ли ће реаговати ''на лицу места'' као и да ли ће бити прописане отежавајуће околности за понављање прекршаја. Министарство заштите животне средине је одговорило да ће ЈЛС прописати начин контроле угоститељских објекат а, као и њихово опремање,док су  казненим одредбама предлога закона, прописане мере које се изричу уколико је дошло до обнављања прекршаја.
Мила Миленковић, дала је коментаре у својству грађанке и поставила је питање овлашћења комуналних милиционара. Сматра да је мала вероватноћа да се експерти у области мерења буке запосле у комуналној милицији. Министарство заштите животне средине је одговорило да уколико би комунална милиција добила овлашћења за мерење буке по овом закону, она ће размотрити своје људске ресурсе. Министарство заштите животне је по овом питању позвало да се у јавну расправу укључе и представници комуналне милиције или Секретаријата за заштиту животне средине града Београда, с обзиром да је јавна расправа показала велико интересовање за чланове закона који се односе на мерење буке из угоститељских објеката, од стране комуналне милиције. Након овог позива, нико се није јавио за реч.
Професионални управник стамбеног објекта у Старом граду је изнела став да би урбанистички требало предвидети зелене површине између вишеспратних стамбених објеката, које би извршиле на неки начин звучну изолацију; постављено је питање и о раду инспекцијских служби.Министарство заштите животне средине  је одговорило, да се надлежност инспектора за заштиту животне средине не мења и да су послиови инспекцијског надзора у области заштите од буке (животне средине) поверени инспекцијским службама јединица локалне самоуправе.
Представник Сталне конференције градова и општина (СКГО) је изнео да је јавна расправа конструктивна и да ће СКГО, уколико буде потребе, објединити ставове јединица локалне самоуправе.
Оливера Најдановић, инспектор за заштиту животне средине града Пожаревца је изнела неколико коментара на текст Нацрта закона и дала предлоге за другачије формулације чл 16., 18. и 37. и навела да ће своје сугестије и коментаре доставити и у форми прописаног обрасца. 
Небојша  Лукић, начелник комуналне милиције града Пожаревца изнео је став  да је Законом о комуналној милицији већ прописана стручна спрема коју комунални милиционар мора имати, као и да прописивањем неких посебних услова за потребе мерења буке из угоститељских објеката, неће бити могуће, због малог броја комуналних милиционара, вршити мерење буке од стране комуналне милиције. Предлаже да сваки комунални милиционар може да врши мерење буке из уоститељских објеката. Министарство заштите животне средине  је одговорило да ће се овај предлог размотрити. 
Проф. др. Момир Прашчевић је поново нагласио да је мерење буке изузетно сложен процес и да комунална милиција мора имати то у виду. 
Министарство заштите животне средине јо једном је позвало позвало све учеснике да своје предлоге доставе и на прописаном обрасцу.
Све сугестије, предлози и коментари достављени су Министарству заштите животне средине  до 23. јуна 2021. године.Након тога стручне службе министарства, приступиле су разматрању достављених примедби, предлога и коментара.
Укупно је пристигло 132. предлога, достављених од стране: 

1.    Обједињени предлози овлашћених стручних организација за мерење буке у животној средини
2.    Секретаријат за заштиту животне средине града Београда
3.    Секретаријат за послове комуналне милиције ГУ града Београда
4.    „NOISE & VIBRATION HUB”
5.    АКАДЕМИЈА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ
6.    Владимир Војводић, „ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”
7.    НИС ад Нови Сад
8.    Ненад Трипковић,  „ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ” ад, Нови Сад
9.    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА
10.    Татиана Милина Туранова, инспектор заштите животне средине  ОУ Бачки Петровац
11.    Драгана Ивановић, инспектор заштите животне средине  ОУ Бајина Башта
12.    Оливера Најдановић, инспектор заштите животне средине  ГУ града Пожаревца
13.    Драган М.Маравић, пуномоћник удружења „САЧУВАЈМО ЦЕТИЊСКУ И ЗЕТСКУ”, Београд
14.    Ивана Ристић, УДРУЖЕНИ ГРАЂАНИ БЛОКА 30, Нови Београд
15.    Удружење „НЕ ДАВИМО БЕОГРАД”
16.    Зорана Татић, „ЧУВАРКУЋА ПЛУС” – професионално управљање зграда
17.    Марија С. Дедовић, „АСОЦИЈАЦИЈА ПРАВНИКА АЕПА”
18.    Иван Пантовић, адвокат, „МОРАВЧЕВИЋ, ВОЈНОВИЋ И ПАРТНЕРИ АОД”, Београд
19.    Љубиша Живадиновић, адвокат
20.    Љубомир Ристић
21.    Марина Ратковић
22.    Душан Пијевац
23.    Александар Додић
24.    Јасмина Маринковић
25.    Милан Мицић
26.    Endre Wurts
27.    Марија Бакрац
28.    Немања Брадић
29.    Далибор Мајмуновић
30.    Весна Цветановић
31.    Драгомир Петровић
32.    Дуле Дугачки
33.    Тамара Пачковски
34.    Новичић Миливоје
35.    Богдан Гавриловић
36.    Бојан П.
37.    Радиша Миловановић
38.    Саша Фазлијевић
39.    Борис Јовишић
40.    Младен Јовановић
41.    Снежана Богдановић
42.    Никола Милаш
43.    Драган Кузмановић
44.    Миливој Настасић
45.    Миливоје Новичић
 
 
У прилогу овог Извештаја је табела са примедбама које су прихваћене и примедбама које нису прихваћене, коју можете преузети овде.  Текст Нацрта закона о зашити од буке у животној средини у који су уграђене примедбе које су прихваћене можете преузети овде.  

Примедбе које су биле општег карактера или нису садржале конкретан предлог на сам текст Нацрта закона, размотрене су и такође су наведене у табели.
Примедбе изнете у јавној расправи које су биле правно-техничког карактера ће се додатно размотрити кроз додатну правно-техничку редакцију текста Нацрта закона.