Izveštaj o Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zašiti od buke u životnoj sredini

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o zašiti od buke u životnoj sredini 05 Broj: 011-5175/2021 od 02. juna 2021. godine.

Prema Programu javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa i organizacija, javnih službi i druga zainteresovana lica u oblasti zaštite od buke u životnoj sredini.

U postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast zaštite od buke u životnoj sredini Ministarstvo  zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o zašiti od buke u životnoj sredini. Javna rasprava o Nacrtu zakona o zašiti od buke u životnoj sredini održana je u periodu od 03. do 23. juna 2021. godine. Tekst Nacrta zakona bio je postavljen na internet stranici Ministarstva i na portalu e - uprave. Javni poziv za učešće u javnoj raspravi, u skladu sa programom objavljen je na internet stranici Ministarstva.

Poslovnikom Vlade u članu 41.  propisano je da, rok za dostavljanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u pismenom ili elektronskom obliku iznosi najmanje 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, kao i da javna rasprava traje najmanje 20 dana.

Ministarstvo je postupilo u skladu sa navedenim programom javne rasprave, a s obzirom na epidemiološku situaciju, Ministarstvo je i posebno, elektronskim putem uputilo poziv za učešće na onlajn javnoj raspravi, među ostalima i sledećim organima i organizacijama:

•    Privredna komora Srbije:
•    Stalna konferencija gradova i opština;
•    Institutima, Zavodima za javno zdravlje i drugim stručnim organizacijama za merenje buke u životnoj sredini:
•    Fakultet zaštite na radu u Niš
•    Zavod za javno zdravlje Zrenjanin 
•    Zavod za javno zdravlje Subotica
•    Zavod za javno zdravlje "Timok"
•    Zavod za javno zdravlje Vranje
•    Zavod za javno zdravlje Kruševac
•    IBS - Institut za bezbednost i sigurnost na radu
•    Anahem
•    JKP Beogradske elektrane – Centar za ispitivanje, kvalitet i ekologiju, Beograd.
•    Institut za bezbednost i preventivu Novi Sad
•    IMS
•    Institut za javno zdravlje Sremska Mitrovica
•    Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
•    Institut za bezbednost i humanizaciju rada
•    MD Projekt d.o.o. Niš
•    Zavod za javno zdravlje Pančevo
•    Zavod za javno zdravlje Šabac
•    Rudarski Institut d.o.o. Beograd
•    Zavod za javno zdravlje Požarevac
•    Jugoinspekt a.d.
•    Zavod za javno zdravlje Kikinda
•    Zavod za javno zdravlje Pirot
•    Institut Alfapreving
•    TOC 
•    Zavod za javno zdravlje Čacak
•    Zaštita na radu Beograd
•    Miphem
•    Institut zaštite na radu
•    Vatrogas
•    Institut za javno zdravlje Kragujevac
•    Instalacija-inženjering
•    Institut za preventivu, zaštitu na radu protiv požarnu zaštitu i razvoj d.o.o.
•    CIP 
•    Institut za javno zdravlje Vojvodine

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zašiti od buke u životnoj sredini, zbog epidemiološke situacije i poštovanja mera, održana je onlajn putem platforme Webex, 15. juna 2021. godine. Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, predstavnici ovlašćenih stručnih organizacija za merenje buke, predstavnik SKGO (Stalna konferencija gradova i opština), Zavodi za javno zdravlje, inspekcija za zaštitu životne sredine grada Požarevca i dr.

Javnu raspravu otvorila je i vodila Aleksandra Imširagić Đurić. Predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine koji su učestvovali u javnoj raspravi su Aleksandra Imširagić Đurić v.d. pomoćnik ministra, Slađana Brđić, šef Odseka, Darinka Milovanović, pravnik, Nebojša Damjanović, pravnik, Sanja Milenkoivć, pravnik i Olivera Topalov, viši savetniku. Ministarstvo zaštite životne sredine upoznalo je prisutne sa ključnim izmenama Nacrta zakona o zašiti od buke u životnoj sredini. Kao ključne razloge za donošenje novog zakona, navedeno je transponovanje obaveza iz direktiva EU (DIREKTIVA 2002/49/EU, DIREKTIVA 2015/996/EU), obavezu izrade strateških karata buke, redovno izveštavanje, davanje ovlašćenja komunalnim milicionarima za vršenje merenja nivoa buke poreklom iz ugostiteljskih objekata i dr.

Tokom javne rasprave učesnici su iznosili primedbe na predložen tekst, odnosno sugestije i predloge za bolje uređenje određenih odredbi.

Prof. Dr. Momir Praščević izneo je primedbu da rokovi za izradu strateških karata buke budu usaglašeni sa rokovima navedeni u Direktivama tj. da budu 2022. godina i 2027. godina, a ne 2024. godina kako je navedeno u tekstu Nacrta zakona o zašiti od buke u životnoj sredini. Takođe je izneo primedbu, da se svi izvori buke moraju tretirati na isti način i kako se ugostiteljski objekti ne mogu izuzeti kao posebni izvori buke. Predlog je da komunalna milicija vrši merenje buke iz ugostiteljskih objekata, na isti način i pod istim uslovima kao i ovlašćene stručne organizacije (koje su uložile sredstva i u opremu i u ljudske resurse, kako bi ispunili propisane uslove). Postavio je pitanje po kojoj metodologiji bi komunalna milicija vršila merenje i kojim uređajima. Ministarstvo zaštite životne sredine je odgovorilo da je 2024. godina izabrana kao realna godina za izradu strateških karata buke, a da će se revizija raditi i rokovi će biti usaglašeni kasnije sa rokovima iz Direktive, a da će objedinjenim odgovorima sa Javne rasprave Nacrta zakona o zašiti od buke u životnoj sredini, biti i odgovor na pitanje koje se odnosi na merenje buke iz ugostiteljkih objekata. 
Ministarstvo zaštite životne sredine je naglasilo da prioritet novog zakona usglašavanje sa direktivama EU iz oblasti zaštite od buke, davanje novih ovlašćenja jedinicama lokalne samouprave, a da su na inicijativu grada Beograda date dopune koje se odnose na čl. 19. i 26. i data je mogućnost komunalnoj miliciji da vrši merenje buke iz ugostiteljkoh objekata
Nataša Simić, nezavisna građanka, postavila je pitanje da li će komunalna milicija dolaziti po pozivu i da li će reagovati ''na licu mesta'' kao i da li će biti propisane otežavajuće okolnosti za ponavljanje prekršaja. Ministarstvo zaštite životne sredine je odgovorilo da će JLS propisati način kontrole ugostiteljskih objekat a, kao i njihovo opremanje,dok su  kaznenim odredbama predloga zakona, propisane mere koje se izriču ukoliko je došlo do obnavljanja prekršaja.
Mila Milenković, dala je komentare u svojstvu građanke i postavila je pitanje ovlašćenja komunalnih milicionara. Smatra da je mala verovatnoća da se eksperti u oblasti merenja buke zaposle u komunalnoj miliciji. Ministarstvo zaštite životne sredine je odgovorilo da ukoliko bi komunalna milicija dobila ovlašćenja za merenje buke po ovom zakonu, ona će razmotriti svoje ljudske resurse. Ministarstvo zaštite životne je po ovom pitanju pozvalo da se u javnu raspravu uključe i predstavnici komunalne milicije ili Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, s obzirom da je javna rasprava pokazala veliko interesovanje za članove zakona koji se odnose na merenje buke iz ugostiteljskih objekata, od strane komunalne milicije. Nakon ovog poziva, niko se nije javio za reč.
Profesionalni upravnik stambenog objekta u Starom gradu je iznela stav da bi urbanistički trebalo predvideti zelene površine između višespratnih stambenih objekata, koje bi izvršile na neki način zvučnu izolaciju; postavljeno je pitanje i o radu inspekcijskih službi.Ministarstvo zaštite životne sredine  je odgovorilo, da se nadležnost inspektora za zaštitu životne sredine ne menja i da su posliovi inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite od buke (životne sredine) povereni inspekcijskim službama jedinica lokalne samouprave.
Predstavnik Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) je izneo da je javna rasprava konstruktivna i da će SKGO, ukoliko bude potrebe, objediniti stavove jedinica lokalne samouprave.
Olivera Najdanović, inspektor za zaštitu životne sredine grada Požarevca je iznela nekoliko komentara na tekst Nacrta zakona i dala predloge za drugačije formulacije čl 16., 18. i 37. i navela da će svoje sugestije i komentare dostaviti i u formi propisanog obrasca. 
Nebojša  Lukić, načelnik komunalne milicije grada Požarevca izneo je stav  da je Zakonom o komunalnoj miliciji već propisana stručna sprema koju komunalni milicionar mora imati, kao i da propisivanjem nekih posebnih uslova za potrebe merenja buke iz ugostiteljskih objekata, neće biti moguće, zbog malog broja komunalnih milicionara, vršiti merenje buke od strane komunalne milicije. Predlaže da svaki komunalni milicionar može da vrši merenje buke iz uostiteljskih objekata. Ministarstvo zaštite životne sredine  je odgovorilo da će se ovaj predlog razmotriti. 
Prof. dr. Momir Praščević je ponovo naglasio da je merenje buke izuzetno složen proces i da komunalna milicija mora imati to u vidu. 
Ministarstvo zaštite životne sredine jo jednom je pozvalo pozvalo sve učesnike da svoje predloge dostave i na propisanom obrascu.
Sve sugestije, predlozi i komentari dostavljeni su Ministarstvu zaštite životne sredine  do 23. juna 2021. godine.Nakon toga stručne službe ministarstva, pristupile su razmatranju dostavljenih primedbi, predloga i komentara.
Ukupno je pristiglo 132. predloga, dostavljenih od strane: 

1.    Objedinjeni predlozi ovlašćenih stručnih organizacija za merenje buke u životnoj sredini
2.    Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda
3.    Sekretarijat za poslove komunalne milicije GU grada Beograda
4.    „NOISE & VIBRATION HUB”
5.    AKADEMIJA INŽENjERSKIH NAUKA SRBIJE
6.    Vladimir Vojvodić, „FOND ZA INOVACIONU DELATNOST REPUBLIKE SRBIJE”
7.    NIS ad Novi Sad
8.    Nenad Tripković,  „INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU” ad, Novi Sad
9.    GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADA NOVOG SADA
10.    Tatiana Milina Turanova, inspektor zaštite životne sredine  OU Bački Petrovac
11.    Dragana Ivanović, inspektor zaštite životne sredine  OU Bajina Bašta
12.    Olivera Najdanović, inspektor zaštite životne sredine  GU grada Požarevca
13.    Dragan M.Maravić, punomoćnik udruženja „SAČUVAJMO CETINjSKU I ZETSKU”, Beograd
14.    Ivana Ristić, UDRUŽENI GRAĐANI BLOKA 30, Novi Beograd
15.    Udruženje „NE DAVIMO BEOGRAD”
16.    Zorana Tatić, „ČUVARKUĆA PLUS” – profesionalno upravljanje zgrada
17.    Marija S. Dedović, „ASOCIJACIJA PRAVNIKA AEPA”
18.    Ivan Pantović, advokat, „MORAVČEVIĆ, VOJNOVIĆ I PARTNERI AOD”, Beograd
19.    Ljubiša Živadinović, advokat
20.    Ljubomir Ristić
21.    Marina Ratković
22.    Dušan Pijevac
23.    Aleksandar Dodić
24.    Jasmina Marinković
25.    Milan Micić
26.    Endre Wurts
27.    Marija Bakrac
28.    Nemanja Bradić
29.    Dalibor Majmunović
30.    Vesna Cvetanović
31.    Dragomir Petrović
32.    Dule Dugački
33.    Tamara Pačkovski
34.    Novičić Milivoje
35.    Bogdan Gavrilović
36.    Bojan P.
37.    Radiša Milovanović
38.    Saša Fazlijević
39.    Boris Jovišić
40.    Mladen Jovanović
41.    Snežana Bogdanović
42.    Nikola Milaš
43.    Dragan Kuzmanović
44.    Milivoj Nastasić
45.    Milivoje Novičić
 
 
U prilogu ovog Izveštaja je tabela sa primedbama koje su prihvaćene i primedbama koje nisu prihvaćene, koju možete preuzeti ovde.  Tekst Nacrta zakona o zašiti od buke u životnoj sredini u koji su ugrađene primedbe koje su prihvaćene možete preuzeti ovde.  

Primedbe koje su bile opšteg karaktera ili nisu sadržale konkretan predlog na sam tekst Nacrta zakona, razmotrene su i takođe su navedene u tabeli.
Primedbe iznete u javnoj raspravi koje su bile pravno-tehničkog karaktera će se dodatno razmotriti kroz dodatnu pravno-tehničku redakciju teksta Nacrta zakona.