СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 9. марта 2023. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  у Зеленој сали на седмом спрату, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Право на полагање стручног испита за рибочувара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 2. марта 2023. године на адресу:

Министарство заштите животне средине
(пријава за полагање стручног испита за рибочувара)
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

Кандидати чије пријаве стигну после наведеног датума полагаће испит у термину, који ће накнадно бити одређен.

Документација коју је потребно доставити:

  1. пријава (уредно и читко навести: врсту стручног испита за који се кандидат пријављује; име и презиме кандидата; јединствени матични број кандидата; пребивалиште и адресу становања; број контакт телефона);
  2. фотокопија личне карте, односно извод из електричног читача биометријске личне карте;
  3. доказ о стеченом IV степену стручне спреме – оверена фотокопија;
  4. доказ о уплати републичке административне таксе број жиро рачуна на који се врши уплата републичке административне таксе је 840-742221843-57, позив на број 59-013. Износ уплате за полагање стручног испита за рибочувара је 3.350,00 динара.

Стручни испит се полаже писано.

Пријава за полагање стручног испита важи 6 месеци од дана пријављивања. Уколико се кандидат не појави на испиту у прописаном року, дужан је да поднесе нову пријаву за полагање стручног испита са горе прописаном документацијом и новом уплатом републичке административне таксе.

Кандидати који не положе испит, за следећи термин полагања морају доставити пријаву (са наведеним подацима и назнаком да поново полажу испит), као и доказ о новој уплати републичке административне таксе на исти број жиро рачуна (потребно је проверити износ уплате).

Додатне информације о испиту се могу добити на телефон 011/312-28-93.

 

Напомена:

Чланом 11. став 2. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14 и 95/18 – др. закон) је прописано да: Чување рибарског подручја врши лице које је запослено на неодређено време код корисника, које има стечено образовање четвртог степена, положен стручни испит и лиценцу за рибочувара и које није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела против имовине, кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре (у даљем тексту: рибочувар).

Материјал за полагање стручног испита за рибочувара се може преузети са интернет странице Mинистарства.