Stručni ispit za ribočuvara

Stručni ispit za ribočuvara će se održati 17. novembra 2022. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3,  u sali protokola na prvom spratu, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Pravo na polaganje stručnog ispita za ribočuvara imaju lica starija od 18 godina, koja uredno podnesu zakonom propisanu dokumentaciju za polaganje ispita najkasnije do 10. novembra 2022. godine na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
(prijava za polaganje stručnog ispita za ribočuvara)
Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

Kandidati čije prijave stignu posle navedenog datuma polagaće ispit u terminu, koji će naknadno biti određen.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

  1. prijava (uredno i čitko navesti: vrstu stručnog ispita za koji se kandidat prijavljuje; ime i prezime kandidata; jedinstveni matični broj kandidata; prebivalište i adresu stanovanja; broj kontakt telefona);
  2. fotokopija lične karte, odnosno izvod iz električnog čitača biometrijske lične karte;
  3. dokaz o stečenom IV stepenu stručne spreme – overena fotokopija;
  4. dokaz o uplati republičke administrativne takse broj žiro računa na koji se vrši uplata republičke administrativne takse je 840-742221843-57, poziv na broj 59-013. Iznos uplate za polaganje stručnog ispita za ribočuvara je 3.350,00 dinara.

Stručni ispit se polaže pisano.

Prijava za polaganje stručnog ispita važi 6 meseci od dana prijavljivanja. Ukoliko se kandidat ne pojavi na ispitu u propisanom roku, dužan je da podnese novu prijavu za polaganje stručnog ispita sa gore propisanom dokumentacijom i novom uplatom republičke administrativne takse.

Kandidati koji ne polože ispit, za sledeći termin polaganja moraju dostaviti prijavu (sa navedenim podacima i naznakom da ponovo polažu ispit), kao i dokaz o novoj uplati republičke administrativne takse na isti broj žiro računa (potrebno je proveriti iznos uplate).

Dodatne informacije o ispitu se mogu dobiti na telefon 011/312-28-93.

Napomena:

Članom 11. stav 2. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14 i 95/18 – dr. zakon) je propisano da: Čuvanje ribarskog područja vrši lice koje je zaposleno na neodređeno vreme kod korisnika, koje ima stečeno obrazovanje četvrtog stepena, položen stručni ispit i licencu za ribočuvara i koje nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, krivična dela protiv imovine, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita i krivično delo prevare (u daljem tekstu: ribočuvar).

Materijal za polaganje stručnog ispita za ribočuvara se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva.

Polaganje stručnog ispita će biti organizovano u skladu sa Instrukcijama o organizaciji radnih procesa u organima državne uprave i službi Vlade u primeni mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja Vlade Republike Srbije uz potpunu primenu propisanih mera prevencije prilikom službenih susreta, i to:

  1. obavezno izbegavati rukovanje i druge oblike neposrednog kontakta prilikom službenih susreta;
  2. obavezno nošenje zaštitnih maski svih učesnika susreta;
  3. obavezno ograničiti broj prisutnih osoba na grupnim službenim sastancima na taj način da se obezbedi fizička distanca između učesnika;
  4. za sastanke obavezno koristiti veće prostorije kako bi se između učesnika omogućila fizička distanca od dva metra;
  5. pre početka i nakon sastanka obavezno provetriti i dezinfikovati prostoriju (radne površine, kvake, korišćenu aparaturu itd.);
  6. ograničiti vreme trajanja sastanaka.

Sa ciljem efikasnog sprovođenja propisanih mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19 kandidati za polaganje ispita će biti podeljeni u više grupa, u zavisnosti od broja prisutnih kandidata i kapaciteta prostorije u kojoj se održava polaganje ispita.

Obavezno je nošenje zaštitnih maski za sve kandidate na ispitu.