STRUČNI ISPIT ZA RIBOČUVARA

Stručni ispit za ribočuvara će se održati 5. marta 2024. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3,  u Zelenoj sali na sedmom spratu, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Pravo na polaganje stručnog ispita za ribočuvara imaju lica starija od 18 godina, koja uredno podnesu zakonom propisanu dokumentaciju za polaganje ispita najkasnije do 27. februara 2024. godine na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
(prijava za polaganje stručnog ispita za ribočuvara)
Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

Kandidati čije prijave stignu posle navedenog datuma polagaće ispit u terminu, koji će naknadno biti određen.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

  1. prijava (uredno i čitko navesti: vrstu stručnog ispita za koji se kandidat prijavljuje; ime i prezime kandidata; jedinstveni matični broj kandidata; prebivalište i adresu stanovanja; broj kontakt telefona);
  2. fotokopija lične karte, odnosno izvod iz električnog čitača biometrijske lične karte;
  3. dokaz o stečenom IV stepenu stručne spreme – overena fotokopija;
  4. dokaz o uplati republičke administrativne takse broj žiro računa na koji se vrši uplata republičke administrativne takse je 840-742221843-57, poziv na broj 59-013. Iznos uplate za polaganje stručnog ispita za ribočuvara je 3.860,00 dinara.

Stručni ispit se polaže pisano.

Prijava za polaganje stručnog ispita važi 6 meseci od dana prijavljivanja. Ukoliko se kandidat ne pojavi na ispitu u propisanom roku, dužan je da podnese novu prijavu za polaganje stručnog ispita sa gore propisanom dokumentacijom i novom uplatom republičke administrativne takse.

Kandidati koji ne polože ispit, za sledeći termin polaganja moraju dostaviti prijavu (sa navedenim podacima i naznakom da ponovo polažu ispit), kao i dokaz o novoj uplati republičke administrativne takse na isti broj žiro računa (potrebno je proveriti iznos uplate).

Dodatne informacije o ispitu se mogu dobiti na telefon 011/312-28-93.

 

Napomena:

Članom 11. stav 2. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14 i 95/18 – dr. zakon) je propisano da: Čuvanje ribarskog područja vrši lice koje je zaposleno na neodređeno vreme kod korisnika, koje ima stečeno obrazovanje četvrtog stepena, položen stručni ispit i licencu za ribočuvara i koje nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, krivična dela protiv imovine, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita i krivično delo prevare (u daljem tekstu: ribočuvar).

Materijal za polaganje stručnog ispita za ribočuvara se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva.