ИНФОРМАЦИЈА О РОКУ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЧУВАРА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК У 2023. ГОДИНИ

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у јунском испитном року биће организовано у наредном периоду. Пријаве за полагање стручног испита достављају се од 11.5.2023. године до 18.5.2023. године.

У складу са Правилником о полагању стручног испита за чувара заштићеног подручја („Службени гласник РС”, број 117/14), право на полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја имају лица старија од 18 година, која су запослена код управљача заштићеног подручја, на радном месту чувара заштићеног подручја, са најмање средњом сручном спремом и која уредно поднесу прописану документацију за полагање испита.

Пријаву за полагање стручног испита подноси управљач код кога је кандидат/чувар запослен (образац у прилогу).

 

Пријава треба да садржи следеће податке:

  1. име и презиме кандидата;
  2. јединствени матични број кандидата;
  3. пребивалиште, односно боравиште кандидата;
  4. назив управљача код кога је кандидат запослен;
  5. назив заштићеног подручја у коме чувар врши службу;
  6. назив радног места и податке о радном искуству кандидата.

 

Уз пријаву се прилажу следећа документа:

  1. диплома о стеченом најмање средњем образовању (оверена фотокопија);
  2. фотокопија личне карте или извод из електронског читача биометријске личне карте;
  3. доказ о запослењу код управљача;
  4. доказ о уплати републичке административне таксе.

 

Број жиро рачуна на који се врши уплата републичке административне таксе је: 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016. Износ уплате таксе за полагање испита за чувара заштићеног подручја је 330 динара.

Пријаве за полагање стручног испита за јински испитни рок достављају се од 11.5.2023. године до 18.5.2023. године, и то прво:

У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ (попуњене, потписане и печатиране пријаве са комплетном документацијом скенирати - скенирати и оригинални печат оверене фотокопије дипломе, и послати електронским путем), на следећу e-mail адресу:

ispitcuvarizp@eko.gov.rs

И ПОШТОМ, на следећу адресу:

Министарство заштите животне средине

Сектор за заштиту природе, ваздуха и озонског омотача / Одсек за заштићена подручја

Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

О тачном термину и распореду кандидата за полагање испита, Министарство ће накнадно, електронском поштом, обавестити управљаче заштићених подручја који су за своје кандидате поднели комплетну документацију и пријаву за полагање испита.

Стручни испит се полаже одвојено за општи и посебни део. Општи део стручног испита полаже се писмено, у облику теста. Посебни део стручног испита полаже се усмено пред члановима Комисије. Општи и посебни део стручног испита полажу се истог дана.