Zaštita od buke i vibracija

Postupak za dobijanje ovlašćenja za merenje nivoa buke u životnoj sredini

Ministarstvo zaštite životne sredine izdaje ovlašćenja stručnim organizacijama za merenje nivoa buke u životnoj sredini. Bliže uslove koje treba da ispuni stručna organizacija da bi vršila merenja nivoa buke u životnoj sredini, propisuje Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava stručna organizacija za merenje buke u životnoj sredini, potrebnoj dokumentaciji, postupku ovlašćivanja, sadržini rešenja o ovlašćivanju, kao i o sadržini, obimu i roku važenja izveštaja o merenju buke ("Službeni glasnik RS", broj 139/2022).


Potrebna dokumentacija:

Uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za merenje buke u životnoj sredini, potrebno je priložiti:

  1. Popunjeni obrazac zahteva i svu propratnu dokumentaciju definisanu Pravilnikom (član 6.).
  2. Obrazac zahteva;
  3. Dokazo uplaćenoj administrativnoj taksi od 15.110,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016

Navedenu dokumentaciju stručna organizacija dostavlja na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Komisija za davanje ovlašćenja stručnim organizacijama za merenje nivoa buke u životnoj sredini
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd


 

Pregled organizacija koje ispunjavaju uslove za merenja BUKE u životnoj sredini

•JKP Beogradske elektrane – Centar za ispitivanje, kvalitet i zaštitu životne sredine, Beograd, Savski nasip 11, Novi Beograd

29.06.2022.

Pregled organizacija koje ispunjavaju uslove za merenja BUKE u životnoj sredini

• Institut za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o., Novi Sad, Vojvode Šupljikca 48

22.02.2022.

Pregled organizacija koje ispunjavaju uslove za merenja BUKE u životnoj sredini

• Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad, Marka Miljanova 9 i 9A, 21101 Novi Sad

(rešenje broj: 353-01-00107/2022-03 od 03.02.2022. godine);

10.01.2022.

Pregled organizacija koje ispunjavaju uslove za merenja BUKE u životnoj sredini

• Institut Vatrogas d.o.o; Laboratorija, Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 66
(rešenje broj: 353-01-03167/2021-03 od 22.11.2021. godine);

13.09.2021.