Izdavanje dozvole za sakupljanje divlje flore, faune i gljiva u komercijalne svrhe

Izdavanje dozvole za sakupljanje divlje flore, faune i gljiva u komercijalne svrhe

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon), član 76

Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS”, br. 31/05, 45-05-ispravka, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 i 95/2018 – dr. zakon)

Prijave se podnose

Ministarstvo zaštite životne sredine
Sektor za zaštitu prirode i klimatske promene
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

zahtev se podnosi poštom ili lično na navedenu adresu

Elektronskim putem ne može


Uslovi za podnosioce zahteva za prijavu na Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva:

– Uplata administrativne takse:
žiro račun: 840-742221843-57, svrha: administrativna taksa, primalac:Budžet Republike Srbije, iznos 3.540,00 dinara., poziv na broj: 97 50-016;

  • Popunjen, potpisan i overen obrazac (ili zahtev) za dobijanje dozvole za sakupljanje;
  • Izvod iz APR ( kada se prvi put podnosi zahtev u toku tekuće godine);
  • Kopija rešenja o ispunjavanju veterinarsko sanitarnih uslova za objekte za skladištenje žaba, puževa, pijavica i kornjača;

Obrazac