Dozvole za uvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

Dozvole za uvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon), član 94

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 6/14), član 6.

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, br. 5/10, 47/11, 32/16 i 98/16), član 4. stav 2

Prijave se podnose

Ministarstvo zaštite životne sredine
Sektor za zaštitu prirode i klimatske promene
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

zahtev se podnosi poštom ili lično na navedenu adresu

Elektronskim putem ne može


Uslovi za podnosioce zahteva za izdavanje dozvola za izvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva :

– Uplata administrativne takse po tarifnom broju 189:

  • ž.r.:840-742221843-57,
  • svrha: administrativna taksa,
  • primalac: Budžet Republike Srbije,
  • iznos: 3.540,00 din.,
  • poziv na broj: 97 50-016;
  • Izvod iz APR (kada se prvi put podnosi zahtev u toku tekuće godine);
  • Popunjen, potpisan i overen obrazac za dobijanje dozvole za uvoz;

Dokumenti/dokaz o poreklu robe:

1) kopija ugovora/računa sa ino-partnerom od kog je kupljena roba


Obrazac

Obrazac zahteva za izdavanje dozvole za uvoz