ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА И НОТИФИКАЦИОНИ ПОСТУПAК

ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА И НОТИФИКАЦИОНИ ПОСТУПAК

Базелска конвенција је усвојена 1989. године и ступила на снагу 1992. године. Република Србија је донела Закон о потврђивању Базелске конвенције о контроли пркограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, бр. 2/99). Основни циљ Базелске конвенције о прекограничном кретању опасних отпада и њиховом одлагању је да прекогранично кретање отпада из државе стварања у било коју другу државу треба дозволити само када се спроводи у складу са условима који не угрожавају људско здравље и животну средину, и у складу са условима који нису у супротности са одредбама ове конвенције. Базелска конвенција доноси норме, правила и поступке који се односе на прекогранично кретање и одлагање опасног отпада на међународном и националном плану.

Свака земља уговорница је у обавези да именује фокалну тачку и надлежни орган испред надлежног државног органа за спровођење конвенције. Списак надлежниx органa налази се на линку http://www.basel.int/Procedures/CompetentAuthorities/

 

Листу надлежних органа у земљама чланицама ЕУ, које су неопходне за формирање документације на предложеној рути кретања у складу са чл. 53 Уредбе о пошиљкама отпада (ЕК) бр. 1013/2006 можете преузети овде.

 

Министарствo заштите животне средине, Одсек за прекогранично кретање је надлежни орган Републикe Србијe у имплементацији Базелске конвенције и испуњавања међународних обавеза који су преузети њеном ратификацијом и размене информација са Секретријатом конвенције. За поступке претходнoг писанoг обавештења (ткзв. нотификације) прекограничног кретања отпада достављене од стране надлежних органа Одсек за прекогранично кретање отпада као надлежни орган Републике Србије потврђује пријем нотификација и издаје одoбрeња-сагласности на Нотификације, издаје дозволе/потврде прописане националним законским оквиром и одобрава Докумената о прекограничном кретању отпада. Закон о управљању отпадом са подзаконским прописима омогућују спровођење Базелске конвенције.

 

Отпад се увози, извози односно провози (транзит) на основу Дозволе за увоз, извоз или транзит отпада и/или на основу Потврде пријаве за извоз, увоз и транзит преко територије Републике Србије коју издаје министарство надлежно за послове заштите животне средине у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018 - др. закон), Законом о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, бр. 2/99), Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 - др. закон), Уредбом о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за његово попуњавање („Службени гласник РС”, број 34/2022) и Правилником о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпад („Службени гласник РС”, бр. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17, 98/17, 38/18 и 6/2021).

 

Одсек за прекогранично кретање спроводи следеће нотификационе поступке: за прекогранично кретање опасног отпада (увоз, извоз и трантит) и прекогранично кретањe неопасног отпада (увоз и транзит отпадне пластике, по одлуци Базелске конвенције ¹).

 

¹) У одлуци BC-15/10 а у вези са одлуком BC-14/12 која је у вези са изменама и допунама Анекса II, VIII и IX Базелске конвенције и којом је Конференција страна након разматрања предлоге владе Норвешке за измену Анекса одлучила да измени наведене Анексе додавањем одређених уноса, овом одлуком се спровео наставак разматрања о пластичном отпаду. Нови уноси Y48 у Анексу II, А3210 у Анексу VIII и B 3011 у Анексу IX ступили су на снагу 1. јануара 2021, осим за оне стране које су до 24. марта 2020. обавестиле да нису у могућности да прихвате измене и допуне, док унос B 3010 је измењен да би ступио на снагу до 31. децембра 2020.

 

Уредбом о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за његово попуњавање, чијим ступањем на снагу од 25. марта 2022. године су престале да важе Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање („Службени гласник РС”, број 60/09) и Уредба о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине („Службени гласник РС”, бр. 60/09).

 

Наведеном Уредбом извршено је усклађивање ознаке отпада (од пластике) на националном нивоу са Законом о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 2/99) и изменама и допунама Анекса II, VIII и IX конвенције. Наведеном Уредбом измењена је ознака B3010 у B3011 која се односи на пластични отпад под условом да је предвиђен за рециклажу на еколошки прихватљив начин и да готово не садржи било какву врсту загађујућих материја или друге врсте отпада.

 

Нотификациони поступaк започиње када Подносилац Обавештењa-Извозник поднeсe захтев надлежном органу Државе извоза-Полазишта са писаним Обавештењeм (нотификацијом) о намераваној испоруци отпада, односно захтев за издавањем одобрења за испоруку отпада.

 

Поступак започиње држава извоза (Competent authorities of dispatch) и држави увоза (Competent authorities of import) и свим државама транзита (Competent authorities of transit) доставља Обавештење о прекограничном кретању отпада (Notification document - Annex 1A) и Документ о прекограничном кретању отпада (Movement document - Annex 1B), у складу са чланом 6. Базелске конвенције.

Прекогранично кретањe отпадa које подлeжe нотификационoм поступку (контролном поступку прописан чл. 72 став 5. Закона о управљању отпадом) Министарство заштите животне средине одобрава писаним одобрeњeм-издавањем сагласности.

 

Уз захтeв за давања одoбрeња Министарство заштите животне средине врши и издавање ДОЗВОЛЕ, односно ПОТВРДЕ пријаве за пpекогранично кретање отпада.

Прекогранично кретање отпада не може започети пре него што све државе на рути кретања не издају Дозволу (Permit) и Сагласност (Consent).

 

Сваку пошиљку прати Документ о прекограничном кретању отпада (Movement document) који је у вези са Обавештењем о прекограничном кретању отпада (Notification document) и издатом Дозволом/Потврдом од стране надлежног органа.

 

До успостављања електронског попуњавања Обавештења о прекограничном кретању отпада и Документа о прекограничном кретању отпада Извозник отпада опасног односно неопасног отпада дужан је да доставља Министарству заштите животне средине потписане и оверене документе.

НАЈАВА ПРЕКОГРАНИЧНОГ КРЕТАЊА ОТПАДА

- УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ ОТПАДА

 

 

У складу са одредбом Закона о управљању отпадом Увозник је обавезан да издаваоцу дозволе и/или надлежном инспектору за заштиту животне средине после реализованог увоза, достави доказ о томе, као и да су испоруке отпада потписане од стране увозника и/или примаоца отпада на постројењу за третман.

 

     1. Увоз опасног отпада

Извозник најаве прекограничног кретања опасног отпада (Документ о прекограничном кретању опасног отпада: Movement document - Annex 1B) доставља на мејл адресу: movement@eko.gov.rs најмање три дана пре поласка.

 

Прерађивач (постројење за третман) је обавезан да након реализације увоза сваке пошиљке у своме постројењу, у року од три дана обавести Извозника и све надлежне органе укључене у прекогранично кретању предметног отпада о пријему отпада са попуњеним подацима и овереним документом о прекограничном кретању опасног отпада на предвиђеном месту у обрасцу на мејл адресу: waste@eko.gov.rs

 

Прерађивач је обавезан да не касније од 30 дана, после извршеног третмана сваке увезене пошиљке отпада обавести на мејл адресу: recovery@eko.gov.rs Извозника и све надлежне органе укључене у прекогранично кретање предметног отпада о завршеној преради попуњавањем одговарајућег места у обрасцу Документа о прекограничном кретању опасног отпада.

 

     2. Увоз неопасног отпада-отпадне пластике

Извозник најаве прекограничног кретања отпада доставља на мејл адресу: movement@eko.gov.rs најмање три дана пре поласка.

 

Прерађивач (постројење за третман) је обавезан да након реализације увоза сваке пошиљке у своме постројењу, у року од три дана обавести Извозника и све надлежне органе укључене у прекогранично кретању предметног отпада о пријему отпада са попуњеним подацима и овереним документом о прекограничном кретању отпада на предвиђеном месту у обрасцу на мејл адресу: waste@eko.gov.rs

 

Прерађивач је обавезан да не касније од 30 дана, после извршеног третмана сваке увезене пошиљке отпада обавести на мејл адресу: recovery@eko.gov.rs Извозника и све надлежне органе укључене у прекогранично кретање предметног отпада о завршеној преради попуњавањем одговарајућег места у обрасцу Документа о прекограничном кретању отпада.

 

    3. Извоз и транзит опасног отпада

Извозник најаве прекограничног кретања опасног отпада доставља на мејл адресу: movement@eko.gov.rs најмање три дана пре поласка.

 

Прерађивач/Одлагач  Потврду да је опасан отпад примљен у постројење за третман доставља на мејл адресу: waste@eko.gov.rs

 

Прерађивач/Одлагач  после извршеног третмана  сваке увежене пошиљке отпада доставља на мејл адресу: recovery@eko.gov.rs

 

     4. Транзит неопасног отпада

У циљу праћења прекограничног кретања неопасног отпада кроз територију РС Министарство заштите животне средине наглашава да ће се за издате Потврде пријаве за транзит неопасног отпада преко територије Републике Србије за које су издате сагласности на нотификацију, Документа која прате прекогранично кретање неопасног отпада за планирану руту кретања прослеђивати електронским путем на следеће мејл адресе:

-за најаве кретања неопасног отпада од стране Извозника, movement@eko.gov.rs

-за пријем неопасног отпада у Постројење оператера waste@eko.gov.rs

-за потврду третмана неопасног отпада у Постројењу оператера recovery@eko.gov.rs

 

У супротном прекогранично кретање отпада сматраће се илегалном пошиљком у складу са чл.73. Закона о управљању отпадом.

 

САДРЖИНУ И ИЗГЛЕД ДОКУМЕНТА КОЈИ ПРАТИ ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА образац 3 који је прописан Уредбом о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу документа који прати прекогранично кретање отпада са упутствима за његово попуњавање ( Сл.Гласник РС ,бр 34/2022)  можете преузети овде.