PREKOGRANIČNO KRETANjE OTPADA I NOTIFIKACIONI POSTUPAK

PREKOGRANIČNO KRETANjE OTPADA I NOTIFIKACIONI POSTUPAK

Bazelska konvencija je usvojena 1989. godine i stupila na snagu 1992. godine. Republika Srbija je donela Zakon o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prkograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 2/99). Osnovni cilj Bazelske konvencije o prekograničnom kretanju opasnih otpada i njihovom odlaganju je da prekogranično kretanje otpada iz države stvaranja u bilo koju drugu državu treba dozvoliti samo kada se sprovodi u skladu sa uslovima koji ne ugrožavaju ljudsko zdravlje i životnu sredinu, i u skladu sa uslovima koji nisu u suprotnosti sa odredbama ove konvencije. Bazelska konvencija donosi norme, pravila i postupke koji se odnose na prekogranično kretanje i odlaganje opasnog otpada na međunarodnom i nacionalnom planu.

Svaka zemlja ugovornica je u obavezi da imenuje fokalnu tačku i nadležni organ ispred nadležnog državnog organa za sprovođenje konvencije. Spisak nadležnix organa nalazi se na linku http://www.basel.int/Procedures/CompetentAuthorities/

 

Listu nadležnih organa u zemljama članicama EU, koje su neophodne za formiranje dokumentacije na predloženoj ruti kretanja u skladu sa čl. 53 Uredbe o pošiljkama otpada (EK) br. 1013/2006 možete preuzeti ovde.

 

Ministarstvo zaštite životne sredine, Odsek za prekogranično kretanje je nadležni organ Republike Srbije u implementaciji Bazelske konvencije i ispunjavanja međunarodnih obaveza koji su preuzeti njenom ratifikacijom i razmene informacija sa Sekretrijatom konvencije. Za postupke prethodnog pisanog obaveštenja (tkzv. notifikacije) prekograničnog kretanja otpada dostavljene od strane nadležnih organa Odsek za prekogranično kretanje otpada kao nadležni organ Republike Srbije potvrđuje prijem notifikacija i izdaje odobrenja-saglasnosti na Notifikacije, izdaje dozvole/potvrde propisane nacionalnim zakonskim okvirom i odobrava Dokumenata o prekograničnom kretanju otpada. Zakon o upravljanju otpadom sa podzakonskim propisima omogućuju sprovođenje Bazelske konvencije.

 

Otpad se uvozi, izvozi odnosno provozi (tranzit) na osnovu Dozvole za uvoz, izvoz ili tranzit otpada i/ili na osnovu Potvrde prijave za izvoz, uvoz i tranzit preko teritorije Republike Srbije koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018 - dr. zakon), Zakonom o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 2/99), Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/2018 - dr. zakon i 35/23), Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS”, broj 34/2022) i Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpad („Službeni glasnik RS”, br. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17, 98/17, 38/18 i 6/2021).

 

Odsek za prekogranično kretanje sprovodi sledeće notifikacione postupke: za prekogranično kretanje opasnog otpada (uvoz, izvoz i trantit) i prekogranično kretanje neopasnog otpada (uvoz i tranzit otpadne plastike, po odluci Bazelske konvencije ¹).

 

¹) U odluci BC-15/10 a u vezi sa odlukom BC-14/12 koja je u vezi sa izmenama i dopunama Aneksa II, VIII i IX Bazelske konvencije i kojom je Konferencija strana nakon razmatranja predloge vlade Norveške za izmenu Aneksa odlučila da izmeni navedene Anekse dodavanjem određenih unosa, ovom odlukom se sproveo nastavak razmatranja o plastičnom otpadu. Novi unosi Y48 u Aneksu II, A3210 u Aneksu VIII i B 3011 u Aneksu IX stupili su na snagu 1. januara 2021, osim za one strane koje su do 24. marta 2020. obavestile da nisu u mogućnosti da prihvate izmene i dopune, dok unos B 3010 je izmenjen da bi stupio na snagu do 31. decembra 2020.

 

Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njegovo popunjavanje, čijim stupanjem na snagu od 25. marta 2022. godine su prestale da važe Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje („Službeni glasnik RS”, broj 60/09) i Uredba o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine („Službeni glasnik RS”, br. 60/09).

 

Navedenom Uredbom izvršeno je usklađivanje oznake otpada (od plastike) na nacionalnom nivou sa Zakonom o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju („Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori”, br. 2/99) i izmenama i dopunama Aneksa II, VIII i IX konvencije. Navedenom Uredbom izmenjena je oznaka B3010 u B3011 koja se odnosi na plastični otpad pod uslovom da je predviđen za reciklažu na ekološki prihvatljiv način i da gotovo ne sadrži bilo kakvu vrstu zagađujućih materija ili druge vrste otpada.

 

Notifikacioni postupak započinje kada Podnosilac Obaveštenja-Izvoznik podnese zahtev nadležnom organu Države izvoza-Polazišta sa pisanim Obaveštenjem (notifikacijom) o nameravanoj isporuci otpada, odnosno zahtev za izdavanjem odobrenja za isporuku otpada.

 

Postupak započinje država izvoza (Competent authorities of dispatch) i državi uvoza (Competent authorities of import) i svim državama tranzita (Competent authorities of transit) dostavlja Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada (Notification document - Annex 1A) i Dokument o prekograničnom kretanju otpada (Movement document - Annex 1B), u skladu sa članom 6. Bazelske konvencije.

Prekogranično kretanje otpada koje podleže notifikacionom postupku (kontrolnom postupku propisan čl. 72 stav 5. Zakona o upravljanju otpadom) Ministarstvo zaštite životne sredine odobrava pisanim odobrenjem-izdavanjem saglasnosti.

 

Uz zahtev za davanja odobrenja Ministarstvo zaštite životne sredine vrši i izdavanje DOZVOLE, odnosno POTVRDE prijave za ppekogranično kretanje otpada.

Prekogranično kretanje otpada ne može započeti pre nego što sve države na ruti kretanja ne izdaju Dozvolu (Permit) i Saglasnost (Consent).

 

Svaku pošiljku prati Dokument o prekograničnom kretanju otpada (Movement document) koji je u vezi sa Obaveštenjem o prekograničnom kretanju otpada (Notification document) i izdatom Dozvolom/Potvrdom od strane nadležnog organa.

 

Do uspostavljanja elektronskog popunjavanja Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada i Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada Izvoznik otpada opasnog odnosno neopasnog otpada dužan je da dostavlja Ministarstvu zaštite životne sredine potpisane i overene dokumente.

NAJAVA PREKOGRANIČNOG KRETANjA OTPADA

- UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA

 

 

U skladu sa odredbom Zakona o upravljanju otpadom Uvoznik je obavezan da izdavaocu dozvole i/ili nadležnom inspektoru za zaštitu životne sredine posle realizovanog uvoza, dostavi dokaz o tome, kao i da su isporuke otpada potpisane od strane uvoznika i/ili primaoca otpada na postrojenju za tretman.

 

     1. Uvoz opasnog otpada

Izvoznik najave prekograničnog kretanja opasnog otpada (Dokument o prekograničnom kretanju opasnog otpada: Movement document - Annex 1B) dostavlja na mejl adresu: movement@eko.gov.rs najmanje tri dana pre polaska.

 

Prerađivač (postrojenje za tretman) je obavezan da nakon realizacije uvoza svake pošiljke u svome postrojenju, u roku od tri dana obavesti Izvoznika i sve nadležne organe uključene u prekogranično kretanje  predmetnog otpada o prijemu otpada sa popunjenim podacima i overenim dokumentom o prekograničnom kretanju opasnog otpada na predviđenom mestu u obrascu na mejl adresu: waste@eko.gov.rs

 

Prerađivač je obavezan da ne kasnije od 30 dana, posle izvršenog tretmana svake uvezene pošiljke otpada obavesti na mejl adresu: recovery@eko.gov.rs Izvoznika i sve nadležne organe uključene u prekogranično kretanje predmetnog otpada o završenoj preradi popunjavanjem odgovarajućeg mesta u obrascu Dokumenta o prekograničnom kretanju opasnog otpada.

 

     2. Uvoz neopasnog otpada-otpadne plastike

Izvoznik najave prekograničnog kretanja otpada dostavlja na mejl adresu: movement@eko.gov.rs najmanje tri dana pre polaska.

 

Prerađivač (postrojenje za tretman) je obavezan da nakon realizacije uvoza svake pošiljke u svome postrojenju, u roku od tri dana obavesti Izvoznika i sve nadležne organe uključene u prekogranično kretanje predmetnog otpada o prijemu otpada sa popunjenim podacima i overenim dokumentom o prekograničnom kretanju otpada na predviđenom mestu u obrascu na mejl adresu: waste@eko.gov.rs

 

Prerađivač je obavezan da ne kasnije od 30 dana, posle izvršenog tretmana svake uvezene pošiljke otpada obavesti na mejl adresu: recovery@eko.gov.rs Izvoznika i sve nadležne organe uključene u prekogranično kretanje predmetnog otpada o završenoj preradi popunjavanjem odgovarajućeg mesta u obrascu Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada.

 

    3. Izvoz i tranzit opasnog otpada

Izvoznik najave prekograničnog kretanja opasnog otpada dostavlja na mejl adresu: movement@eko.gov.rs najmanje tri dana pre polaska.

 

Prerađivač/Odlagač  Potvrdu da je opasan otpad primljen u postrojenje za tretman dostavlja na mejl adresu: waste@eko.gov.rs

 

Prerađivač/Odlagač  posle izvršenog tretmana  svake uvežene pošiljke otpada dostavlja na mejl adresu: recovery@eko.gov.rs

 

     4. Tranzit neopasnog otpada

U cilju praćenja prekograničnog kretanja neopasnog otpada kroz teritoriju RS Ministarstvo zaštite životne sredine naglašava da će se za izdate Potvrde prijave za tranzit neopasnog otpada preko teritorije Republike Srbije za koje su izdate saglasnosti na notifikaciju, Dokumenta koja prate prekogranično kretanje neopasnog otpada za planiranu rutu kretanja prosleđivati elektronskim putem na sledeće mejl adrese:

-za najave kretanja neopasnog otpada od strane Izvoznika, movement@eko.gov.rs

-za prijem neopasnog otpada u Postrojenje operatera waste@eko.gov.rs

-za potvrdu tretmana neopasnog otpada u Postrojenju operatera recovery@eko.gov.rs

 

U suprotnom prekogranično kretanje otpada smatraće se ilegalnom pošiljkom u skladu sa čl.73. Zakona o upravljanju otpadom.

 

SADRŽINU I IZGLED DOKUMENTA KOJI PRATI PREKOGRANIČNO KRETANjE NEOPASNOG OTPADA Obrazac 3 (prilog 6) koji je propisan Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenta koji prati prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njegovo popunjavanje ( Sl.Glasnik RS, br 34/2022)  možete preuzeti ovde.