Дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера или складиштење неопасног и опасног отпада на територији више јединица локалне самоуправе

Уз захтев за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера или складиштење неопасног и опасног отпада на територији више јединица локалне самоуправе, у складу са чланом 62 Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. Закон и 35/23) и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник РС”, бр. 38/18), доставља се следећа документација:

1) попуњен образац захтева за издавање дозволе за складиштење отпада, у складу са Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада;

2) доказ о регистрацији привредног субјекта у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре (фотокопија решења или извод о регистрацији привредног субјекта) и Оснивачки акт;

3) подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад за управљање отпадом, у складу са чланом 31 Закона о управљању отпадом:

 

- одлуку о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу;

- доказ да је квалификовано лице стално запослено код привредног субјекта које обавља послове управљања отпадом;

- доказ да лице није кажњавано за било које кривично дело (оригинал потврде/уверења издато од надлежног органа. МУП, тужилаштво, суд);

- за управљање неопасним отпадом, доказ да лице има најмање средњу стручну спрему, са обављеним приправничким стажом (као доказ приложити: уговор о раду, копију обрасца за пријаву на осигурање, копију радне књижице (ко је поседује) и копију дипломе);

- за управљање опасним отпадом, доказ да лице има најмање стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије), односно најмање више образовање из природно-математичких, медицинских или техничко-технилошких наука и да има најмање три године радног искуства (као доказ приложити: уговор о раду, копију обрасца за пријаву на осигурање, копију радне књижице (ко је поседује) и копију дипломе);

 

4) радни план постројења за управљање отпадом, израђен у складу са чланом 16 Закона о управљању отпадом;

5) план заштите од удеса у складу са законом. (План заштите од удеса израђују само оператери „seveso“ постројења, у складу са Правилником о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Службени гласник РС“, бр. 41/10, 51/15 и 50/18). Уколико оператер не подлеже обавези израде наведеног плана, доставља интерни план заштите од удеса);

6) план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од разврставања објекта у одређену категорију угрожености од пожара (као доказ доставити копију решења којим је одређена категорија угрожености од пожара; копију правила заштите од пожара; копију решења о давању сагласности на план заштите од пожара, донетог од надлежног органа); решење о давању сагласности на програм основне обуке запослених из области заштите од пожара, у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закони), као и друге податке: сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара и доказ да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене техничком документацијом; Одлуку о одређивању лица задуженог за заштиту од пожара; Уверење о положеном стручном испиту, у складу са Законом о заштити од пожара;

7) план за затварање постројења за управљање отпадом;

8) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања или акт о ослобађању од процене утицаја на животну средину, у складу са законом;

9) копије одобрења и сагласности других надлежних органа, издатих у складу са законом (копија катастарског плана, препис листа непокретности, информација о локацији, употребна дозвола, водна дозвола и др.);

10) финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима или Полиса осигурања од одговорности за штете причињене трећим лицима у току обављања делатности складиштења отпада, а које за последицу имају смрт, повреду тела или здравља, оштећење ствари и имовине и загађење животне средине, са уговореним периодом осигурања од најмање десет година и плаћеном премијом осигурања за годину дана;

11) доказ о уплати одговарајуће републичке административне таксе (фотокопија налога за пренос или извод/потврда оверено од банке) на жиро рачун Буџета Републике Србије број: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 50-016), у складу са чланом 82. став 1. тачка 1) и 2) одн. 3) Закона о управљању отпадом и Законом о републичким административним таксама, у износу од:

- 380,00 динара за подношење захтева за издавање дозволе (тарифни број 1);

- 77.490,00 динара за доношење решења о издавању дозволе (тарифни број 197).