Dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera ili skladištenje neopasnog i opasnog otpada na teritoriji više jedinica lokalne samouprave

Uz zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera ili skladištenje neopasnog i opasnog otpada na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, u skladu sa članom 62 Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. Zakon i 35/23) i Pravilnikom o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada („Službeni glasnik RS”, br. 38/18), dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) popunjen obrazac zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje otpada, u skladu sa Pravilnikom o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada;

2) dokaz o registraciji privrednog subjekta u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre (fotokopija rešenja ili izvod o registraciji privrednog subjekta) i Osnivački akt;

3) podaci o kvalifikovanom licu odgovornom za stručni rad za upravljanje otpadom, u skladu sa članom 31 Zakona o upravljanju otpadom:

 

- odluku o imenovanju kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad u postrojenju;

- dokaz da je kvalifikovano lice stalno zaposleno kod privrednog subjekta koje obavlja poslove upravljanja otpadom;

- dokaz da lice nije kažnjavano za bilo koje krivično delo (original potvrde/uverenja izdato od nadležnog organa. MUP, tužilaštvo, sud);

- za upravljanje neopasnim otpadom, dokaz da lice ima najmanje srednju stručnu spremu, sa obavljenim pripravničkim stažom (kao dokaz priložiti: ugovor o radu, kopiju obrasca za prijavu na osiguranje, kopiju radne knjižice (ko je poseduje) i kopiju diplome);

- za upravljanje opasnim otpadom, dokaz da lice ima najmanje stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije), odnosno najmanje više obrazovanje iz prirodno-matematičkih, medicinskih ili tehničko-tehniloških nauka i da ima najmanje tri godine radnog iskustva (kao dokaz priložiti: ugovor o radu, kopiju obrasca za prijavu na osiguranje, kopiju radne knjižice (ko je poseduje) i kopiju diplome);

 

4) radni plan postrojenja za upravljanje otpadom, izrađen u skladu sa članom 16 Zakona o upravljanju otpadom;

5) plan zaštite od udesa u skladu sa zakonom. (Plan zaštite od udesa izrađuju samo operateri „seveso“ postrojenja, u skladu sa Pravilnikom o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa („Službeni glasnik RS“, br. 41/10, 51/15 i 50/18). Ukoliko operater ne podleže obavezi izrade navedenog plana, dostavlja interni plan zaštite od udesa);

6) plan zaštite od požara ako je operater u obavezi da takvu saglasnost pribavi ili pravila zaštite od požara u zavisnosti od razvrstavanja objekta u određenu kategoriju ugroženosti od požara (kao dokaz dostaviti kopiju rešenja kojim je određena kategorija ugroženosti od požara; kopiju pravila zaštite od požara; kopiju rešenja o davanju saglasnosti na plan zaštite od požara, donetog od nadležnog organa); rešenje o davanju saglasnosti na program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18 - dr. zakoni), kao i druge podatke: saglasnost na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara i dokaz da su sprovedene mere zaštite od požara predviđene tehničkom dokumentacijom; Odluku o određivanju lica zaduženog za zaštitu od požara; Uverenje o položenom stručnom ispitu, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara;

7) plan za zatvaranje postrojenja za upravljanje otpadom;

8) saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu ili studiju o proceni uticaja zatečenog stanja ili akt o oslobađanju od procene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa zakonom;

9) kopije odobrenja i saglasnosti drugih nadležnih organa, izdatih u skladu sa zakonom (kopija katastarskog plana, prepis lista nepokretnosti, informacija o lokaciji, upotrebna dozvola, vodna dozvola i dr.);

10) finansijske i druge garancije ili odgovarajuće osiguranje za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima ili Polisa osiguranja od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima u toku obavljanja delatnosti skladištenja otpada, a koje za posledicu imaju smrt, povredu tela ili zdravlja, oštećenje stvari i imovine i zagađenje životne sredine, sa ugovorenim periodom osiguranja od najmanje deset godina i plaćenom premijom osiguranja za godinu dana;

11) dokaz o uplati odgovarajuće republičke administrativne takse (fotokopija naloga za prenos ili izvod/potvrda overeno od banke) na žiro račun Budžeta Republike Srbije broj: 840-742221843-57, model: 97, poziv na broj: 50-016), u skladu sa članom 82. stav 1. tačka 1) i 2) odn. 3) Zakona o upravljanju otpadom i Zakonom o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od:

- 380,00 dinara za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole (tarifni broj 1);

- 77.490,00 dinara za donošenje rešenja o izdavanju dozvole (tarifni broj 197).