Izdavanje dozvola za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač

Opis

Za kontrolisane supstance i smeše za koje se utvrđuje godišnja kvota po količini, dozvola se izdaje u slučaju da pravno lice evidentirano za uvoz ima raspoloživu kvotu u iznosu koji je veći ili jednak količini traženoj u zahtevu.

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač podnosi se na odgovarajućem Obrascu.

Uz popunjen zahtev potrebno je priložiti i:

  • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 7.240,00 dinara (taksa se uplaćuje na račun: 840-742221843-57, primalac je Budžet Republike Srbije, poziv na broj: 50-016);
  • profakturu firme isporučioca robe;
  • sertifikat i/ili izjavu o poreklu, vrsti, količini, sastavu supstance ili smeše koja se uvozi ili izvozi, podatak o svrsi uvoza.Dozvola se izdaje u formi rešenja, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja kompletnog zahteva, za svaku isporuku posebno i važi do kraja kvartala za koji je izdata.
  • Uvoznik, odnosno izvoznik je obavezan da odmah nakon realizacije uvoza, odnosno izvoza, a najkasnije do isteka kvartala za koji je dozvola izdata, dostavi Ministarstvu dokaz o uvezenim odnosno izvezenim količinama supstanci, tj. jedinstvenu carinsku ispravu, kao i kopiju fakture isporučioca robe.

Tranzit za kontrolisane i nove supstance dozvoljen je bez dozvole.


Gde i kako

Prijava se podnosi:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odeljenje za zaštitu vazduha i ozonskog omotača
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd


Obrasci