Позив за учешће у јавној расправи o стратешкој процени утицаја за Национални план за смањење емисија (НЕРП)

Позив за учешће у јавној расправи o стратешкој процени утицаја за Национални план за смањење емисија (НЕРП)

Национални план за смањење емисија из старих великих постројења за сагоревање (у даљем тексту: НЕРП) примењује се за период од 1. јануара 2018. године до најкасније 31. децембра 2027. године у складу Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Службени гласник РС, број 6/16) и роком прописаним у одговарајућој Одлуци Министарског савета Енергетске заједнице.

Финансијска средства за израду Стратешке процене утицаја за НЕРП обезбедило је Министарство заштите животне средине у буџету за 2018. годину.

Јавну расправу о Стратешкој процени утицаја за НЕРП спроводи Министарство заштите животне средине у периоду од 25. децембра 2018. године до 23. јануара 2019. године. У том периоду, Стратешка процена утицаја за НЕРП, заједно са  Националним планом за смањење емисија, биће доступни за увид и преузимање на интернет страници Министарства заштите животне средине, www.ekologija.gov.rs .

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, организација, привредних субјеката, стручне јавности, организације цивилног друштва, као и остале заинтересоване стране.

Позивају се учесници да узму учешће у јавној расправи, у оквиру које могу достављати примедбе, предлоге и сугестије за унапређење текста Стратешке процене утицаја за НЕРП, путем електронске поште на адресу: upravljanje@ekologija.gov.rs, са назнаком „Јавна расправа – Стратешка процена утицаја за НЕРП“ или писаним путем на адресу: Министарство заштите животне средине, Сектор за управљање животном средином, Омладинских бригада бр.1, 11070 Београд, са назнаком „Јавна расправа – Стратешка процена утицаја за НЕРП”.

Teрмин јавне расправе о Стратешкој процени утицаја за НЕРП у форми презентације и расправе, у организацији Министарства заштите животне средине заједно са Привредном комором Србије, биће накнадно објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство заштите животне средине анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће Извештај о спроведеној јавној расправи о Стратешкој процени утицаја за НЕРП, који ће објавити на својој интернет страници.