Планoви инспекцијског надзора за 2019. годину

Планoви инспекцијског надзора за 2019. годину

На основу члана 10. став 5. и члана 12. став 2. тачка 1) подтачка (1) Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник” РС. број 36/15) и члана 19. став1. тачка 1) Пословника о раду Координационе комисије, Координациона  комисија  на седници одржаној дана 23.11.2018. године је донела Одлуку о давању позитивног мишљења на Предлоге Годишњих планова инспекцијског надзора за 2019. годину за: Инспекцију за заштиту животне средине, Инспекцију за рибарство и Инспекцију за заштиту од јонизујућих зрачења, број: 06-00-00355/6/2018-18 дана 23.11.2018.године.

Сектор за надзор и предострожност у животној средини, сагласно члану 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гл. РС“ бр. 36/15, 44/18-др.закон и 95/18), објављује планове инспекцијског надзора за 2019. годину за:

  1. Инспекцију за заштиту животне средине
  2. Инспекцију за рибарство
  3. Инспекцију за заштиту од јонизујућих зрачења *

Планове може те преузети овде.

* ЗАКОН О РАДИЈАЦИОНОЈ И НУKЛЕАРНОЈ СИГУРНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ („Службени гласник Републике Србије“, бр. 95/18) од 08.12.2018. године, је ступио на  снагу  наредног дана од дана његовог објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09 и 93/12). Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије која је основана Одлуком Владе наставља са радом као Директорат. Директорат преузима из Министарства заштите животне средине запослене који обављају послове инспекцијског надзора у области заштите од јонизујућег зрачења, као и предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење инспекцијских послова.