ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТУ БИОЛОШКЕ, ПРЕДЕОНЕ И ГЕОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТУ БИОЛОШКЕ, ПРЕДЕОНЕ И ГЕОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

1. Захтев за доделу подстицајних средстава подноси се на посебном обрасцу који се доставља директно, без пропратног акта/дописа, на адресу: Министарство заштите животне средине, Одсек за заштићена подручја, Комисија за подстицаје, 11070 Београд, Омладинских бригада 1, канцеларија број 668 и на имејл адресу: aleksandra.doslic@eko.gov.rs и lidija.stevanovic@eko.gov.rs  На насловној страни попуњеног обрасца, осим других тражених података, ставља се печат локалне самоуправе и потпис одговорног лица. Печат и параф одговорног лица ставља се и при дну сваке странице попуњеног обрасца.

Рок за подношење захтева за доделу подстицајних средстава је 20.6.2023. године.

2. Подстицајна средства могу се тражити за послове, односно радове и активности дефинисане чланом 2. Уредбе о мерилима и критеријумима за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2023. години („Службени гласник РС”, број 34/23).

З. Послови, односно радови и активности дефинисани чланом 2. Уредбе о мерилима и критеријумима за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2()23. години, морају бити предвиђени Програмом управљања заштићеног подручја за 2023. годину, као и Планом управљања тог подручја.

4. Локална самоуправа, која на својој територији има више заштићених подручја, у оквиру једног захтева попуњава појединачне табеле за свако заштићено подручје за које очекује подстицајна средства.

5. Минимално учешће сопствених средстава, односно средстава из других извора, је 20% у односу на предрачунску вредност радова и активности и тај се однос мора задовољити, односно услов испунити на нивоу категорија намена из тачке 2. овог обавештења. Међутим, укупна вредност и тражена подстицајна средства приказују се за сваку групу/врсту радова и активности из обрасца.

6. Ако су у питању радови односно пројектне активности које се не завршавају у овој години, то треба истаћи, при чему се у захтеву наводе само они параметри радова (врста и вредност радова) који се реализују у текућој години.

7. У прилогу попуњеног обрасца захтева за доделу средстава, поред документације из члана 7. Уредбе о мерилима и критеријумима за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2023. години, обавезно се достављају:

а) сви подаци који су битни за разумевање врсте и вредности намераваних радова и трошкова, односно детаљније образложење тих радова, што се посебно односи на оне ставке за које се траже подстицајна средства, а које у програму управљања националног парка и заштићеног подручја нису детаљније образложене;

б) предлози пројеката или техничка документација, са грађевинском дозволом уколико је потребна за планиране радове, докази о решеним имовинско-правним питањима или изјаве о начину решавања тих питања;

в) прибављени предрачуни у случају набавке средстава и опреме и други докази (уговори и др.) о вредности послова који се финансирају;

г) сагласност управљача националних паркова или заштићених подручја проглашених актом Владе.

7. Наглашавамо потребу што реалнијег планирања послова и средстава потребних за њихово извршење, обавезу поштовања прописа о јавним набавкама и других прописа који се односе на финанијско пословање и располагање средствима, као и ставке из уговора која се односи на одговарајуће приказивање учешћа средстава буџета, односно Министарства у финансирању радова.

При попуњавању обрасца користити исте фонтове којима је образац исписан.