Нацрт Tрећег националног извештаја о спровођењу Aрхуске конвенције

Нацрт Tрећег националног извештаја о спровођењу Aрхуске конвенције

Министарство пољопривреде и заштите животне средине покренуло је поступак израде трећег националног Извештаја о спровођењу Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција), у складу са обавезама које Република Србија има као чланица Конвенције („Службени гласник РС”, бр.38/09).

Нацрт трећег националног Извештаја о спровођењу Архуске конвенције („Извештај”) сачинили су представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са представницима надлежних органа и организација. Током израде Извештаја затражена су мишљења од свих релевантних државних и других органа у Републици Србији (РС) на републичком, покрајинском, градском нивоу (Београд, Крагујевац). Такође, затражена су мишљења надлежних стручних организација, агенција, завода, итд. који се баве питањима од значаја за спровођење Архуске конвенције као и Београдске канцеларије Регионалног центра за животну средину (РЕЦ).

Текст Нацрта трећег националног извештаја о спровођењу Архуске конвенције може се преузети овде.

Моле се сви заинтересовани субјекти (органи јавне власти, удружења грађана, јавност,  предузећа, друга домаћа и страна правна лица и предузетници, научне и стручне организације и друге јавне службе) да примедбе, предлоге и коментаре на текст Нацрта трећег извештаја, пошаљу до 27. јануара 2017. године на е-маил адресу: tina.janjatovic@ eko.minpolj.gov.rs и gordana.petkovic@eko.minpolj.gov.rs