Предлог програма заштите природе за период од 2020. до 2022. године

Предлог програма заштите природе за период од 2020. до 2022. године

Правни основ за доношење Програма заштите природе Републике Србије за период 2020-2022. године садржан је у члану 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број. 30/2018). и члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон).

Предлог програма заштите природе припремљен је у складу са новим Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број. 30/2018).Предлог програма заштите природе Републике Србије за период од 2020. до 2022. године израђен је на основу ревизије Предлога стратегије заштите природе Републике Србије за период од 2019. до 2025. године у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) а на основу мишљења Републичког секретаријата за јавне политике број: 351-01-00001/2018-02 од 9. 11. 2019. године.

У периоду пре доношења Закона о планском систему Републике Србије израђен је Предлог стратегије заштите природе Републике Србије за период од 2019. до 2025. године у складу са чланом 112. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018-др. закон) а на основу Извештаја о стању природе који подноси надлежни Завод за заштиту природе Србије, у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе.

Предлог стратегије заштите природе је припремљен у оквиру пројекта „Планирање очувања биолошке разноврсности на националном нивоу као подршка имплементацији Стратешког плана УН Конвенције о биолошкој разноврсности за период од 2011. до 2020. године у Републици Србији“, који је финансиран од стране Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ) у сарадњи са УНДП као имплементационом агенцијом.

Радна група за израду Предлога програма заштите природе Републике Србије основана је Решењем Број: 119-01-81/19-01 од 28. 05. 2019. године са задатком да ревидира Предлог стратегије заштите природе Републике Србије за период од 2019. до 2025. године у складу са Законом о планском систему Републике Србије, Стратешким планом УН Конвенције о биолошкој разноврсности за период од 2011-2020. године, Аичи циљевима заштите биодиверзитета и одлукама донесеним на редовним заседањима Конференција чланица ове конвенције и другим потврђеним међународним уговорима за заштиту природе, очување биолошке разноврсности и климатске промене укључујући достављање релевантних инфромација из надлежности институција и организација из којих су именовани чланови радне групе

Чланови Радне групе били су представници релевантних институција пре свега министарстава надлежних за послове заштите животне средине, пољопривреде, шумарства, водопривреде, просвете, науке, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Републичког секретаријата за јавне политике, Агенције за заштиту животне средине, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, стручних организација за заштиту природе, Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског завода за заштиту природе као и представници цивилног друштва.

Програм заштите природе је један од основних стратешких докумената заштите природе којим се утврђују дугорочни плански оквир и политика интегралне заштите природе, укључујући очување биодиверзитета, предела и геонаслеђа као и одрживо коришћење компонената биодиверзитета у сарадњи са релевантним секторима на свим нивоима власти.

Дугорочни плански оквир и политика интегралне заштите природе утврђују се на основу стања биолошке и геолошке разноврсности и разноврсности предела. Општи и посебни циљеви су јасно одређени, мерљиви, прихватљиви, реални и временски одређени у Акционом плану за спровођење Програма заштите природе који чини њен саставни део.

С обзиром да је Предлог програма заштите природе Републике Србије за период од 2020. до 2022. године израђен на основу ревизије Предлога стратегије заштите природе Републике Србије за период од 2019. до 2025. године у складу са Законом о планском систему Републике Србије, на Предлог стратегије заштите природе Републике Србије извршен је јавни увид у периоду од 14 - 24. 11. 2016. године у циљу прибављања мишљења стручне и шире јавности, након чега је извршено усаглашавање са достављеним коментарима у складу са законом и саставни су део Предлога програма заштите природе