Контролне листе Сектора инспекције за заштиту животне средине

Контролне листе Сектора инспекције за заштиту животне средине

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе Сектора инспекције за заштиту животне средине.

Обрасци контролних листа Инспекције за заштиту животне средине, Инспекције за заститу од јонизујућег зрачења и Инспекције за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда, достављене су на стручно мишљење Одбору за координацију инспекцијског надзора који је одобрио њихов садржај.

Координацију послова инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције поверених аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе, применом овлашћења у вршењу надзора над радом прописаних законом којим се уређује државна управа, врши републичка инспекција