Конкурс за ангажовање експерата за потребе пројекта „Правилно управљање и финално одлагање PCB-а”

Конкурс за ангажовање експерата за потребе пројекта „Правилно управљање и финално одлагање PCB-а”

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду Београд, Карнегијева 4  у сарадњи са Глобалним фондом за заштиту животне средине (GEF) расписује конкурс за ангажовање експерата за потребе пројекта „Правилно управљање и финално одлагање PCB-а”. Главни циљ пројекта је да се заштити здравље људи и животна средина смањењем и одстрањивањем испуштања или излагања полихлорованим бифенилима (PCB). Ово ће се постићи кроз успостављање система за управљање и коначно одлагање 200 тона опреме контаминиране полихлорованим бифенилима. Пројекат суфинансира GEF, Електропривреда Србије (ЕПС) и Минстарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, а изводи га Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду.

Предвиђено трајање пројекта је четири године. За потребе пројекта, Технолошко - металуршки факултет Универзитета у Београду расписује конкурс за:

 1. Руководиоца пројекта Руководилац пројекта извештава Надзорни одбор (НО) и Националну извршну агенцију (NEA) у току трајања пројекта и преузима укупну одговорност за успешно извршавање активности на пројекту и постизање свих планираних циљева.
Дужности
 • Свакодневно управљање и координација пројектних активности, укључујући припрему пројектних задатака за подуговараче, радне тимове и националне експерте;
 • Иницирање и омогућавање извршења задатака предвиђених пројектом;
 • Обезбеђивање поштовања радног плана који се завршава у првој фази реализације пројекта;
 • Оснивање канцеларије у просторијама Националне извршне агенције у циљу успешне реализације пројекта;
 • Обезбеђивање функције секретаријата у раду Надзорног одбора и на радионицама за интересне субјекте (стакехолдерe) у реализацији пројекта;
 • Редовно изештавање Надзорном одбору пројекта и Извршној агенцији о напредовању у реализацији;
 • Саветовање и праћење свих техничких аспеката реализације пројекта, као и финансијска контрола реализације пројекта;
 • Исплата средстава и статус суфинансирања;
 • Организација радионица и састанака ради упознавања свих релевантних агенција и локалних заједница о циљевима пројекта и обезбеђивање локалне опредељености и усвајања циљева; помоћ међународним експертима приликом обилазака терена;
 • Унапређивање координације и сарадње између свих агенција, укључујући и размену података и информација између агенција;
 • Одговорност за сарадњу са локалним властима и органима, као и са приватним сектором и повезивање са националним агенцијама с циљем обезбеђивања да интервенција Глобалног фонда за животну средину буде практична и адекватна у социјалном, економском и институционалном контексту;
 • Обезбеђивање посвећености владе пројекту, укључујући и обезбеђивање суфинансирајућих средстава у виду материјала, рада и финансијског учешћа;
 • Омогућавање обављања активности мониторинга пројекта за UNIDO, што укључује припрему техничких и финансијских извештаја према UNIDO-у и GEF-у, организација групних и појединачних састанака током процена на терену, и потврђивање квалитета пројектних резултата;
 • Обављање осталих релевантних активности, по захтеву. Потребне квалификације:
 • VII или VIII степен стручне спреме у области хемије, хемијске технологије, машинства, електротехнике, инжењерства животне средине или сродних области
 • Знатно искуство у раду на терену и рад на политикама управљања отпадом и заштите животне средине
 • Најмање пет година искуства у управљању заштитом животне средине и POPs хемикалијама
 • Познавање GEF процедура и докумената
 • Одлично знање енглеског језика
2. Помоћника руководиоца пројекта Помоћник руководиоца пројекта ће помагати у активностима координације и односа са интересним субјектима.

Дужности

 • Учешће у свакодневним активностима у вези са реализацијом пројекта и пружање помоћи Националном руководиоцу пројекта;
 • Одговорност за свакодневну комуникацију са партнерима на пројекту и обављање додељених пројектних послова (нпр. организација радионица/састанака/тренинга, припрема пратеће документације);
 • Учешће на састанцима пројектног тима и Надзорног одбора, припрема записника са састанака, вођење свакодневне евиденције о реализацији пројекта;
 • Одржавање националне интернет странице о POPs хемикалијама и информисање јавности о пројектним активностима;
 • Пружање помоћи руководиоцу пројекта у надзору и ревизији пројектних задатака;
 • Помоћ у припреми и реализацији планова за прекид коришћења и замене PCB контаминиране опреме која је у примени;
 • Пажљиво праћење коришћених услуга у погледу улазног и излазног материјала а у вези опреме која се коначно одлаже;
 • Допринос у развоју и извештавању о систему мониторинга постројења за привремено складиштење/третман. Потребне квалификације:
 • VII или VIII степен стручне спреме са знањем у управљању заштитом животне средине
 • Знатно практично искуство у области POPs хемикалија
 • Искуство у реализацији међународних пројеката
 • Одлично коришћење енглеског језика
 • Познавање Стокхолмске конвенције је предност

3. Националног техничког специјалисту У блиској сарадњи са руководиоцем пројекта, национални технички специјалиста ће помагати партнерима на пројекту у извршењу активности, постизању резултата и у раду на изради документације:

Дужности

 • Рад у тесној сарадњи са интересним субјектима, односно министарствима, државним комисијама, великим удружењима приватног сектора и невладиним сектором у вези са пројектом и давање стратешких смерница из свог стручног делокруга;
 • Обезбеђивање превода техничке документације на језик који је разумљив доносиоцима одлука, заинтересованим странама и широј јавности;
 • Предлагање кандидата за радне тимове и припрема пројектних задатака за њихове позиције;
 • Организација, односно одржавање (са или без подршке међународног техничког експерта) тренинга и усмеравање радних тимова;
 • Одговорност за верификацију рада различитих радних тимова, обезбеђивање техничке валидације њиховог рада;
 • Одговорност за усаглашавање и обједињавање резултата рада тимова и за израду (са или без подршке међународног техничког експерта) коначних извештаја усаглашених са координатором пројекта;
 • Тесна сарадња са међународним експертом у његовом/њеном делокругу стручности и пружање локалне подршке међународном експерту;
 • Интензивна помоћ у изради студија процене ризика и студије истраживања локација;
 • Допринос у изради студије изводљивости за BAT/BEP и доступних техника за одлагање/уништавање;
 • Помоћ у истраживању локација контаминираних PCB и у развоју критеријума за успостављање приоритета за деконтаминацију локација. Потребне квалификације:
 • VII или VIII степен стручне спреме у области хемије, хемијске технологије, машинства, електротехнике, инжењерства животне средине или сродне области
 • Знатно практично искуство у области POPs хемикалија
 • Искуство у реализацији или учествовању у међународним пројектима;
 • Одлично коришћење енглеског језика
 • Познавање Стокхолмске конвенције је предност

Заинтересовани кандидати треба да доставе своје мотивационо писмо и биографију на маил адресе tmf@tmf.bg.ac.rs i info@cpc-serbia.org у року од седам дана од дана објављивања огласа, са назнаком „За PCB пројекат“. Позиција на које кандидат конкурише треба да буде наведена у мотивационом писму. Могуће је конкурисати и на више позиција истом пријавом. Сва документација треба да буде на енглеском језику. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Посебно се мотивишу жене за пријављивање на овај конкурс.

Еnglish version can be downloaded here.