Саветник за хемикалије је лице ангажовано од стране снабдевача које има знање потребно за правилну примену закона и прописа донетих на основу њих и које ће континуално надограђивати своја знања из области безбедног управљања хемикалијама и биоцидним производима, у циљу минимизације штетних ефеката хемикалија по здравље људи и животну средину.

Ко може бити саветник за хемикалије?

У складу са Правилником о саветнику за хемикалије и условима које мора да испуни правно лице или предузетник који врши обуку и проверу знања саветника за хемикалије („Службени гласник РС”, бр. 13/11, 28/11 и 47/12) саветник за хемикалије може бити лице које има:

 • стечено високо образовање на академским студијама, на којима је у оквиру студијског програма остварио из обавезних предмета из области хемије најмање 40 бодова утврђених у складу са законом којим се уређује високо образовање,
 • завршену обуку за саветника, и
 • положен испит за саветника.

Напомена: Провера знања саветника за хемикалије врши се сваких шест година.

Ко не мора да обезбеди саветника за хемикалије?

Саветника за хемикалије нису дужни да обезбеде:

 • правна лица или предузетници који искључиво стављају у промет сировине за средства за заштиту биља, лекове и медицинска средства која се користе у хуманој и ветеринарској медицини, козметичке производе, храну, прехрамбене адитиве и ароме и храну за животиње и адитиве за ту храну;
 • снабдевачи хемикалија који стављају у промет у количини мањој од 100 kg годишње;
 • дистрибутери опасних хемикалија који се искључиво баве малопродајом.

Ко организује обуке и испите за саветника за хемикалије?

Законом о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) прописано је да обуку и проверу знања саветника за хемикалије по прописаном програму, врши правно лице или предузетник који имају одобрење за вршење обуке и провере знања издато од стране министарства надлежног за заштиту животне средине.

Како правно лице може ангажовати саветника за хемикалије?

Снабдевач може стално запослити или повремено ангажовати саветника за хемикалије.

Како правним лицима која ангажују саветника за хемикалије може да помогне знање које има саветник?

Након завршене обуке и положеног испита саветник за хемикалије може да помогне у правилној примени одредби Закона о хемикалијама и Закона о биоцидним производима и прописима донетим на основу њих:

 • при упису хемикалија у Регистар хемикалија;
 • у примени одредби које се односе на класификацију, паковање, обележавање и оглашавање хемикалија;
 • у изради безбедносног листа за хемикалију која се ставља у промет;
 • у спровођењу процедуре потребне у вези увоза и извоза одређених опасних хемикалија;
 • у примени забрана и ограничења производње, стављања у промет и коришћења одређених опасних хемикалија, као и осталих одредби дефинисаних Законом о хемикалијама;
 • при достављању података за упис биоцидног производа у Привремену листу;
 • у припреми техничког досијеа за биоцидни производ;
 • у примени одредби које се односе на класификацију, обележавање и оглашавање биоцидних производа;
 • у спровођењу осталих одредби Закона о биоцидним производима