Регистар хемикалија је успостављен како би се направио инвентар хемикалија које се налазе у промету у Републици Србији, а у циљу: систематског праћења хемикалија, праћења и минимизације ризика које хемикалије представљају по здравље људи и животну средину, контроле начина коришћења супстанци које изазивају забринутост, спровођења ограничења и забрана производње, стављања у промет и коришћења хемикалија.

Које хемикалије се уписују у Регистар хемикалија?

У Регистар хемикалија уписују се хемикалије које се производе или увозе на тржиште Републике Србије, без обзира да ли су класификоване као опасне или не. Поред произведених и увезених хемикалија, у Регистар хемикалија уписују се и супстанце које изазивају забринутост (у даљем тексту: SVHC) и смеше које их садрже, а које се користе, било за стављање на тржиште Републике Србије или за сопствено коришћење (производња хемикалија или производња производа).

Супстанце које изазивају забринутост су супстанце које испуњавају најмање један од следећих критеријума:

а) Супстанце класификоване у класе опасности карциногеност, мутагеност герминативних ћелија и/или токсичност по репродукцију, категорија 1А или 1Б у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (CLP/GHS правилник);

б) Супстанце које су идентификоване као као перзистентне, биоакумулативне и токсичне супстанце (у даљем тексту: ПБТ супстанца) и веома перзистентне и веома биоакумулативне супстанце (у даљем тексту: вПвБ супстанца) у складу са критеријумима утврђеним у Правилнику о критеријумима за идентификацију супстанце као ПБТ или вПвБ;

в) Друге супстанце које представљају еквивалентан ниво забринутости с обзиром да је научно утврђено да изазивају значајне последице по здравље људи и животну средину – као што су оне које доводе до поремећаја рада ендокриног система или оне које имају ПБТ или вПвБ својства, а не испуњавају прописане критеријуме за идентификацију из тачке (б).

Листу супстанци које изазивају забринутост можете наћи на интернет страници министарства за заштиту животне средине у делу Документи/Управљање хемикалијама/Правилници и остали акти, а детаљније информације у Смерницама о супстанцама које изазивају забринутост.

Напомена: Обавезе које се односе на упис супстанци које изазивају забринутост у Регистар се не односе на супстанце које се налазе на Листи супстанци кандидата за листу супстанци које изазивају забринутост.

Који су изузеци од уписа у Регистар хемикалија?

У Регистар хемикалија се не уписују хемикалије које се на годишњем нивоу стављају у промет у количинама које су испод доње границе прописане Правилником о Регистру хемикалија, хемикалије које се не могу сврстати ни под један од царинских тарифних бројева датих у Прилогу 1. Правилника о Регистру хемикалија, као ни хемикалије које се у финалном облику стављају у промет као:

  • биоцидни производи;
  • средства за заштиту биља;
  • лекови и медицинска средства која се користе у хуманој и ветеринарској медицини;
  • козметички производи;
  • храна, прехрамбени адитиви и ароме;
  • храна за животиње и адитиви за ту храну.

Напомена: сировине које се користе у производњи горе наведених финалних облика нису изузете од уписа у Регистар хемикалија, осим сировина и адитива који се користе у производњи хране јер се у складу са Законом о безбедности хране дефинишу као храна.

Ко има обавезу достављања података за упис у Регистар хемикалија?

Обавезу подношења пријаве ради уписа хемикалија, SVHC и смеша које садрже SVHC супстанце у Регистар хемикалија имају:

  • произвођач, увозник или даљи корисник који је у претходној години стављао у промет хемикалије,  тј. правно лице које као прво у ланцу снабдевања ставља хемикалије у промет;
  • произвођач, увозник или даљи корисник који је у претходној години стављао у промет и/или користио SVHC супстанце и смеше које садрже те супстанце.

Напомена: под даљим корисником који има обавезу уписа хемикалија у Регистар сматрају се правна лица, односно предузетници који хемикалије користе за производњу смеша које стављају на тржиште, док се под даљим корисником који има обавезу уписа SVHC и смеша које садрже те супстанце у Регистар сматрају правна лица, односно предузетници који SVHC и смеше које садрже те супстанце купују на домаћем тржишту за сопствено коришћење као нпр. за производњу хемикалија, производњу производа или за сопствене потребе.

Када, како и где доставити документацију?

Рок за подношење пријаве за упис хемикалија у Регистар хемикалија је до 31. марта текуће године, за хемикалије које је су произведене односно увезене у претходној години.

Упис хемикалија у Регистар је могуће извршити искључиво електронским путем преко портала irhportal.ekologija.gov.rs.

Да би привредни субјекти и саветници за хемикалије били у могућности да приступе eИРХ порталу, неопходно је да пре првог приступа порталу изврше регистрацију, односно да им се доделе парамети за логовање (корисничко име, лозинка и ЛИБ).

Образац за регистрацију привредног субјеката може се преузети на страни irhportal.ekologija.gov.rs/Account/RegistracijaKompanija.

Образац за регистрацију саветника за хемикалије може се преузети на страни irhportal.ekologija.gov.rs/Account/RegistracijaSavetnik.

Попуњен и потписан образац потребно је скенирати и доставити на емаил: irh.portal@eko.gov.rs. У одговору на послати емаил правном лицу ће бити достављени додељени парамети за логовање (корисничко име, лозинка и ЛИБ).

Након добијања параметара за логовање могућ је приступ порталу преко кога се уносе подаци прописани Правилником о Регистару хемикалија. Када се унесу сви потребни подаци, корисник добија емаил у чијем прилогу се налази аутоматски генерисан образац пријаве који је доступан и на еИРХ порталу у оквиру прегледа Пријаве – секција Документа.

Упутство за коришћење еИРХ портала помоћу којег можете електронским путем извршити доставу података у Регистар хемикалија можете наћи путем следећег линка:  Упутство за коришћење еИРХ портала.

Аутоматски генерисан и потписан образац пријаве (од стране одговорног лица) предаје се на писарници министарства, у Омладинских бригада 1, 11070 Београд или се може послати путем препоручене поште.

Износ административних такси и инструкције за уплату.

Образац за регистрацију саветника за хемикалије

Образац за регистрацију привредног субјеката

Упутство за коришћење еИРХ портала

Смернице о супстанцама које изазивају забринутост