Oпасне хемикалије продају се у великом броју продавница, а у већини се поред опасних хемикалија продаје и друга роба. Продавац треба да зна како да препозна опасну хемикалију, где треба да је држи у односу на другу робу коју продаје и како да информише потрошача који први пут долази у додир са опасном хемикалијом. 

Основни циљ дефинисања услова за држање опасне хемикалије у малопродајном простору и начина обележавања тог простора је да се постигне заштита потрошача, нарочито деце, као и заштита животне средине и да се потрошач информише о опасним својствима хемикалија са којима свакодневно долази у додир. Такође, овим ће се постићи да опасне хемикалије буду ван домашаја деце, да се потрошач не доводи у заблуду о намени опасне хемикалије, као и да се избегне нежељено дејство хемикалијa на другу робу.

Захтевани услови прописани су Законом о хемикалијама и Правилником о ближим условима за држање опасне хемикалије у продајном простору и начину обележавања тог простора. 

Које су обавезе продавца који продаје опасне хемикалије у малопродајном објекту?

1. Држање опасне хемикалије у малопродајном простору на одговарајућем месту 

2. Обележавање простора у коме се држи одређена опасна хемикалија

3. Пружање информација потрошачима о опасним хемикалијама 

 

Шта је опасна хемикалија и како је препознати? 

Опасна хемикалија је хемикалија која се може класификовати у најмање једну од класа опасности. Да би испунио све обавезе, за продавца је важно да зна да препозна опасну хемикалију. Продавац у малопродајном објекту сусреће се са етикетом која се налази на хемикалијии са безбедносним листом који иде уз хемикалију. На основу података који се налазе на етикети и података из безбедносног листа продавац може да препозна опасну хемикалију.

Безбедносни лист је документ који је намењен професионалним корисницима, а који садржи податке о класификацији и обележавању хемикалије заједно са осталим информацијама важним за безбедно руковање. У безбедносном листу поред тих података налазе се и класа и категорија опасности. Ти подаци из безбедносног листа зову се подаци о класификацији.

Подаци на етикети хемикалије на које треба обратити пажњу су: пиктограм опсности (мала слика у боји), реч упозорења (налази се испод пиктограма), текст који указује на опасна својства хемикалије (обавештење о опасности), као и текст који упућује на то како се заштитити (обавештење о мерама предострожности).

Ако продавац закључи да се подаци са етикете хемикалије која се налази у малопродајном простору или из безбедносног листа налазе и у Обавештењу о елементима обележавања на основу класификације, онда је то опасна хемикалија. 

 

За које опасне хемикалије је потребно поставити обавештења у малопродајни простор? 

Ако продавац на основу података са етикете и безбедносног листа хемикалије која се налази у малопродајном простору закључи да хемикалија припада класи опасности са знаком опасности наведеној у Табели 2., мора на видно место да постави Обавештење о елементима обележавања на основу класификације и Обавештење о начину поступања са опасним хемикалијама намењено потрошачима. 

Шта треба да садрже Обавештење о елементима обележавања на основу класификације и Обавештење о начину поступања са опасним хемикалијама намењено потрошачима?

Обавештење о елементима обележавања на основу класификације правоугаоног је облика формата А4, а у продајном простору површине веће од 100 m2 формата А3. Обавештење садржи елементе обележавања на основу класификације: класу опасности и графички приказ опасности (пиктограм), писано упозорење и знак опасности, као и класу и категорију опасности и пиктограм опасности приказане у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН.

Обавештење о начину поступања са опасним хемикалијама намењено потрошачима правоугаоног је облика формата А4, а у продајном простору површине веће од 100 m2 формата А3 и садржи:

1. обавештење потрошачима да се обрате продавцу за добијање објашњења о садржају етикете и информацијама из безбедносног листа;

2. опште информације о начину поступања са опасним хемикалијама.

Прилог-Правилник о малопродаји