ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ Даниела Јовановић ПР „YOST“ Сремска Митровица

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ Даниела Јовановић ПР „YOST“ Сремска Митровица

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ

Даниела Јовановић ПР „YOST“ Сремска Митровица

 

за сакупљање неопасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство заштите животне средине.

Министарство заштите животне средине, на основу члана 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - други закон и 47/18), члана 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/2020) и чл. 136. и 184. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), је донело Решење да се УКИДА ДОЗВОЛА за сакупљање неопасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство заштите животне средине, предузетнику Даниела Јовановић ПР „YOST“ Сремска Митровица, улица Првог новембра бр. 18, Сремска Митровица, регистарски број 2290, решењем број 19-00-00316/2018-06 од 27. јула 2018. године, услед престанка обављања предметне делатности.

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ предузетнику Даниела Јовановић ПР „YOST“ Сремска Митровица обављање делатности сакупљања неопасног отпада на територији Републике Србије и ОБАВЕЗУЈЕ СЕ предузетник Даниела Јовановић ПР „YOST“ Сремска Митровица да примени обавезне мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку рада и обављања активности управљања неопасним отпадом, које су прописане Законом о управљању отпадом.