Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Крагујевцу Дома здравља Крагујевац

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Крагујевцу Дома здравља Крагујевац

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман сопственог неопасног и опасног отпада на локацији у Крагујевцу, поднетог од Дома здравља Крагујевац, улица Краља Милутина бр. 1.

Надлежни орган обавештава јавност да је Дом здравља Крагујевац, поднео захтев за издавање дозволе за складиштење и третман сопственог неопасног и опасног отпада на локацији у Крагујевцу, дана 9. септембра 2022. године.

Дом здравља Крагујевац планира да врши физичко - хемијски третман медицинског отпада који настаје приликом обављања примарне делатности из области здравствене заштите. Након третмана предметног медицинског отпада настаје неопасан отпад.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања огласа, на e-mail: mirjana.todorovic@eko.gov.rs

Увид у поднети захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 544, од 10 – 12 часова.