Обавештење о поднетом Захтеву за издавање допуне дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ Регионални центар за управљање отпадом

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање допуне дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ Регионални центар за управљање отпадом

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему Захтева за издавање допуне дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу, поднетог од Јавног комуналног предузећа „Дубоко“ Ужице – Регионални центар за управљање отпадом, улица Мала Превија 22 а.

Надлежни орган обавештава јавност да је оператер ЈКП „Дубоко“ Ужице (регистрован код Агенције за привредне регистре под матичним бројем: 20104279, шифра претежне делатности: 3811 - скупљање отпада који није опасан), поднео захтев за издавање допуне дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу (дробилица), дана 01. децембра 2021. године.

У мобилном постројењу за третман неопасног отпада (дробилици) оператер ће да врши уситњавање кабастог отпада ради смањења запремине отпада и издвајања металних фракција. Издробљени отпад и издвојени метални отпад ће се привремено складиштити до предаје на даљи третман овлашћеним оператерима.

Мобилно постројење ће да ради на локацији Регионалног центра за управљање отпадом у Ужицу и по потреби на локацијама трансфер станице у Чачку и претоварним местима у Пожеги, Бајиној Башти, Ивањици, Косјерићу, Лучанима, Ариљу и Златибору (јединице локалне самоуправе које припадају регионалном систему управљања отпадом „Дубоко“ Ужице).

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања огласа, на e-mail: dragana.ljumovic@eko.gov.rs.

Увид у поднети захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 542, од 10 – 12 часова.