"Elixir Prahovo" д.о.о., Прахово - Обавештење о пријему захтева за издавање допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији на к.п. бр. 1491/1, 1758/4 и 2300/1 К.О. Прахово

"Elixir Prahovo" д.о.о., Прахово - Обавештење о пријему захтева за издавање допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији на к.п. бр. 1491/1, 1758/4 и 2300/1 К.О. Прахово

Обавештење о подношењу Захтева за издавање допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији у Прахову, предмет број 19-00-00273/2022-06, поднет од привредног друштва „Elixir Prahovo“ д.о.о. Прахово огранак „Eco Lager“ Београд.

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.закон) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему захтева за издавање допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији на к.п. бр. 1491/1, 1758/4 и 2300/1 К.О. Прахово, поднетог од привредног друштва „Elixir Prahovo“ д.о.о. Прахово огранак „Eco Lager“ Београд.

Активности које привредно друштво „Elixir Prahovo“ д.о.о. Прахово огранак „Eco Lager“ Београд предузима је складиштење неопасног и опасног отпада, операцијама прописаним Законом о управљању отпадом и подзаконским актима.

Рок за достављање мишљења и предлога је 15 дана од дана објављивања овог огласа, на адресу mirjana.todorovic@eko.gov.rs

Увид у поднети Захтев може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 544 од 09h -11h