Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као техничко – грађевинског камена лежишта „Бела Стена“ у селу Жуње, општина Брус, на захтев носиоца пројекта, „ЕКСПЛОКАМ“ д.о.о, Блаце

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као техничко – грађевинског камена лежишта „Бела Стена“ у селу Жуње, општина Брус, на захтев носиоца пројекта, „ЕКСПЛОКАМ“ д.о.о, Блаце

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као техничко – грађевинског камена лежишта „Бела Стена“ у селу Жуње, општина Брус, на захтев носиоца пројекта, „ЕКСПЛОКАМ“ д.о.о, Блаце, Мике Ђорђевића 2 37220 Брус заведен под бројем 353-02-00433/2023-03 од 09.02.2023. Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарствa заштите животне средине, Омладинских бригада 1, канцеларија 424, као и на службеном сајту министарства, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.