„Minal Europe Gree Material“ d.o.o. Šabac - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објеката комплекса аутомобилске индустрије Minal – фаза II, Град Шабац

„Minal Europe Gree Material“ d.o.o. Šabac - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објеката комплекса аутомобилске индустрије Minal – фаза II, Град Шабац

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће „Minal Europe Gree Material“ d.o.o. Šabac, поднелo Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објеката комплекса аутомобилске индустрије Minal – фаза II (ливница алуминијума капацитета 270 t алуминијумских трупаца на дан, или 81.000 t годишње, при раду 300 дана у години, са пратећим објектима), на к.п. број 2780/47 КО Мајур, Град Шабац, који је заведен под бројем 353-02-916/2023-03

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и да достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.